Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Yrittäjän tärkeimmät juridiset asiakirjat - TALVEA

Yrittäjän juridiset asiakirjat

Liiketoiminnan riskienhallinnassa yrittäjän on tärkeää huolehtia kuntoon myös henkilökohtaiset oikeudelliset asiakirjat. Yllättävien henkilökohtaisten riskien toteutuminen vaikuttaa usein myös yrityksen toimintaan.

Yrittäjän onkin tärkeää varautua mahdollisiin riskeihin huolellisesti pohtimalla etukäteen

  • Kuka hoitaa yrityksen asioita, jos en itse siihen kykene?
  • Kenelle yrityksen omistus siirtyy kuolemani jälkeen?
  • Mitä haluan yritysomaisuudelleni tapahtuvan mahdollisessa avioerotilanteessa?

Yrittäjän tärkeimmät juridiset asiakirjat ovatkin edunvalvontavaltakirja, testamentti sekä avioehto. Kun yrityksellä on useampia omistajia, on syytä laatia myös osakassopimus. Osakassopimuksella osakkaat sopivat keskinäisistä pelisäännöistä ja velvoitteista yhtiötä kohtaan.

TALVEAlla huolehdimme vahvalla asiantuntemuksella yrittäjän oikeudellisten asiakirjojen laadinnasta siten, että haluttu lopputulos saavutetaan. Meillä on vahva kokemus jäämistösuunnitteluun liittyvien asiakirjojen laadinnasta. Perinteisten lakimiesten tehtävien hallinnan lisäksi huomioimme aina yritystoiminnan tuomat erityispiirteet kaikissa ratkaisuissamme. Etukäteen ja ajoissa tapahtuvalla varautumisella ja verosuunnitelulla tuomme merkittäviä säästöjä asiakkaillemme. Mikäli verointressin määrä nousee olennaiseksi, suosittelemme tarvittaessa yksityiskohtaista varallisuus- ja verosuunnittelua ennen asiakirjojen laatimista.

Edunvalvontavaltakirja

 

Edunvalvontavaltuutuksella varaudutaan riskeihin

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla henkilö voi itse etukäteen määrätä kuka tai ketkä hoitavat hänen taloudelliset ja henkilöön liittyvät asiansa tilanteessa, jossa valtuuttaja ei itse siihen kykene, esimerkiksi sairauden tai vakavan onnettomuuden vuoksi. Edunvalvontavaltakirja on siten tulevaisuuden turvaksi laadittava asiakirja. Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan, kun digi- ja väestötietovirasto vahvistaa edunvalvontavaltakirjan.  Vahvistamisen edellytyksenä on, että viranomaiselle esitetään alkuperäinen edunvalvontavaltakirja. Useimmiten vahvistaminen edellyttää myös lääkärin lausuntoa, jonka mukaan valtuuttaja ei ole kykenevä itse hoitamaan niitä asioita, joita valtuutus koskee. Valtuutetun on suostuttava valtuutettuna toimimiseen.

 

Miksi ja miten edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia?

Edunvalvontavaltakirjassa on mahdollista määrätä eri henkilöt hoitamaan eri tehtäviä ja ensisijaisille valtuutetuille on mahdollista ja suositeltavaa nimetä myös toissijainen ja varavaltuutettu. Edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa on otettava huomioon myös mahdolliset eturistiriitatilanteet ja varauduttava niihin huolellisesti. Esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen mahdollistamiseksi on edunvalvontavaltakirjaan otettava esteetön henkilö hoitamaan kyseinen tehtävä ja huolehdittava perintösuunnittelun toteuttamiseksi tarvittavista lausekkeista valtakirjassa. Edunvalvontavaltakirjan laadinnassa on syytä ottaa huomioon myös valtuuttajan varallisuus. Esimerkiksi useat kiinteistöjä koskevat toimet tarvitsevat erityismaininnan valtakirjaan.

Harvinaisia eivät ole tilanteet, joissa leskelle on pidätetty hallinta- ja käyttöoikeuksia, esimerkiksi kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen testamentin muodossa. Mikäli leski dementoituu, voidaan ilman edunvalvontavaltuutusta joutua hankaliin tilanteisiin. Ilman edunvalvontavaltuutusta ei edunvalvojalla ole oikeutta luopua hallintaoikeuksista vastikkeettomasti lasten hyväksi edes viranomaisen luvalla. Myyntitilanteissa tarvitaan aina viranomaisen lupa, mikä usein hidastaa prosessia. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan valtuutetulle antaa myyntilupa ja oikeus luopua hallintaoikeuksista. Omaisuuden lahjoittaminen on mahdollista vain edunvalvontavaltakirjalla ja silloinkin on toimea koskevat ehdot yksilöitävä edunvalvontavaltakirjaan tarkasti.

 

Edunvalvontavaltuutus on syytä laatia asiantuntijan avustuksella

Edunvalvontavaltakirjalle on olemassa laissa säädettyjä muotovaatimuksia ja edunvalvontavaltakirja on syytä laatia aina tapauskohtaiseksi, minkä vuoksi sen laadinnassa on syytä turvautua ammattilaisen apuun. Huolellisesti ja hyvissä ajoin asiantuntijan avustuksella laaditulla edunvalvontavaltakirjalla on mahdollista turvata sekä henkilökohtaiset, että yrityksen asiat. Lisäksi vältytään raskaalta ja hitaalta edunvalvontaprosessilta. Osta yrittäjän edunvalvontavaltuutus verkkokaupastamme tai lue lisää aiheesta blogitekstistä Yrittäjän edunvalvontavaltuutus.

 

Edunvalvontavaltuutus – helposti verkosta

Osta yrittäjän edunvalvontavaltuutus TALVEAn verkkokaupasta. Palvelulla on 100 % tyytyväisyystakuu.

Lue lisää ja osta edunvalvontavaltuutus 

 

Testamentti

 

Yrittäjä voi turvata yritystoiminnan jatkumisen testamentilla

Yrittäjän on tärkeää miettiä mitä hän haluaa yritysomaisuudelleen käyvän kuolemansa jälkeen. Ennakollisella ja huolellisella suunnittelulla yrittäjä pystyy parhaiten varautumaan yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja sen siirtymiseen jälkipolville halutulla tavalla. Testamentin laadinnassa otetaan huomioon perittävän koko varallisuus, jolloin voidaan parhaalla tavalla suunnitella, miten omaisuus kuoleman jälkeen halutaan perillisten kesken jakautuvan. Jos yrittäjällä on esimerkiksi perijöitä, jotka ovat jatkamassa yritystoimintaa sekä sellaisia perijöitä, joille yritysomaisuutta ei haluta siirtyvän, voidaan omaisuutta jakaa testamentilla halutulla tavalla.

 

Testamentti on osa kokonaisvaltaista jäämistösuunnittelua

Sellaisissakin tilanteissa, joissa sukupolvenvaihdos on saatettu loppuun ja yrittäjä on luopunut yritysomaisuudestaan jälkipolville, on testamentti tärkeä asiakirja. Ilman testamenttia perittävän omaisuus jaetaan perintökaaren mukaan. Ilman testamenttia on jokaisella perijällä lähtökohtaisesti oikeus kaikkeen pesän varallisuuteen. Vain testamentilla on mahdollista rajata perijän aviopuolison avio-oikeus pois perittävään omaisuuteen. Ainoastaan testamentilla yrittäjä voi siis varmistaa, että yritysomaisuus ei siirry perijän aviopuolisolle. Testamentillakaan ei erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta voida poistaa rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Jotta yritysomaisuus voidaan jakaa halutulla tavalla, voi tämä vaatia yritysjärjestelyjä ja muita etukäteistoimia jo yrittäjän eläessä. Tästäkin syystä on tärkeää laatia testamentti huolellisesti ja riittävän hyvissä ajoin, jotta tarvittavat toimet voidaan tehdä ennakolta.

 

Testamentti on syytä laatia asiantuntijan avustuksella

Testamentti on osa kokonaisvaltaista jäämistösuunnittelua ja sen laadinnassa on syytä turvautua ammattilaisen apuun. Testamentille on laissa säädettyjä tiukkoja muotovaatimuksia, joita sen laadinnassa on noudatettava. Testamentti laaditaan aina tapauskohtaisesti ja on tärkeää, että se laaditaan sanamuodoltaan sellaiseksi, että se vastaa haluttua lopputulosta. Testamentti on syytä tehdä harkiten, mutta sen laadinnassa ei kannata aikailla. Testamenttia voidaan muuttaa uudella testamentilla, mikäli aikaisemmin laadittu ei ole enää ajantasainen ja vastaa tekijänsä tahtoa.

 

Yrittäjän testamentti – helposti verkosta

Osta testamentti TALVEAn verkkokaupasta. Palvelulla on 100 % tyytyväisyystakuu.

Lue lisää ja osta testamentti

 

Avioehto

 

Miksi yrittäjällä kannattaa olla avioehto?

Avioliittolain mukaan aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu siis lähtökohtaisesti myös yritysvarallisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että avioerotilanteessa varakkaampi puoliso joutuu hyvittämään toista puolisoa maksamalla tälle tasinkoa. Avioehdolla on mahdollista puuttua puolisoiden avio-oikeuteen. Yrittäjä puoliso voi joutua hankalaan tilanteeseen, mikäli hän on tasinkovelvollinen ja yritysomaisuus muodostaa valtaosan yrittäjän varallisuudesta. Avioerotilanteessa arviot yrityksen arvosta voivat vaihdella osapuolten kesken ja yrityksen arvon määrittäminen voi siten jo itsessään muodostua hyvin haasteelliseksi ositustilanteessa. Osapuolten näkemys yrityksen arvosta voi vaihdella esimerkiksi 500.000 euron substanssiarvosta 1.500.000 euron tuottoperusteiseen arvoon. Yritys voidaan tällaisessa tilanteessa arvostaa osituksessa esimerkiksi 1.000.000 euron arvoiseksi, joka voi yrittäjäomistajan mielestä olla liian korkea. Avioehdolla yrittäjäpuoliso turvaa yrityksensä toiminnan jatkuvuuden elämän tilanteen muutoksesta huolimatta eikä entiselle puolisolle ole luovutettava tasinkona yhtiön osakkeita tai yhtiön varoja käytettävä tällaisten tasinkona luovutettujen osakkeiden hankkimiseen entiseltä puolisolta. Yrityksen arvonmäärityksestä ei pääse syntymään myöskään riitaa, koska se jää ositettavan omaisuuden ulkopuolelle.

 

Avioehdon voi rajata koskemaan vain yritysomaisuutta

Avioehto on mahdollista laatia koskemaan pelkästään yritysvarallisuutta ja se voidaan määrätä sovellettavaksi vain avioerotilanteessa. On hyvä kuitenkin muistaa, että joskus avioehto voi olla järkevää laatia myös verotuksellisista syistä. Avioehto laaditaan aina tapauskohtaisesti ja sen tulee täyttää tietyt laissa säädetyt muotovaatimukset. Yrittäjän ja yrityksen riskienhallinnan kokonaisvaltaisessa suunnittelussa onkin syytä kartoittaa aina avioehdon tarpeellisuus ja räätälöidä se kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaksi. Osta yrittäjän avioehto verkkokaupastamme tai lue lisää aiheesta blogitekstistä Yrittäjä ja avioehto

 

Yrittäjän avioehtosopimus – helposti verkosta

Osta yrittäjän avioehtosopimus helposti TALVEAn verkkokaupasta. Palvelulla on 100 % tyytyväisyystakuu.

Lue lisää ja osta yrittäjän avioehtosopimus 

 

Ota meihin yhteyttä!

Kiinnostuitko TALVEAn palveluista tai etkö ole varma, millaista apua tarvitset?
Laita meille viestiä, niin vastaamme mahdollisimman pian.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tutustu TALVEAn tietosuojaselosteeseen. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Palvelut

Haluatko lisätietoja palveluistamme?

Jätä yhteydenottopyyntö, varaa maksuton etätapaaminen tai soita osaavaan myyntiimme 040 191 1545. Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.