Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Tietosuojaseloste - TALVEA

Tietosuojaseloste / GDPR

Tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä TALVEA yhtiöiden verkkosivustomme kautta sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 Viimeksi päivitetty: 17.1.2024

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

REKISTERINPITÄJÄ:

TALVEA Oy, (2639415-9)
Osoite: Pakkahuoneenkatu 12 B 19
90100 Oulu
konsernin muut yritykset: TALVEA Tarkastuspalvelut Oy 0665389-7 ja TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy 0998761-4

Puhelin: +358 405885032
Sähköposti: etunimi.sukunimi[a]talvea.fi

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Marko Paasovaara,
Sähköposti:marko.paasovaara@talvea.fi
Puhelinnumero ja postiosoite yllä.

 

REKISTERIN NIMI:

Asiakasrekisteri.

 

REKISTERÖIDYT:

TALVEA yhtiöiden asiakasyritysten ja asiakasyritysehdokkaiden edustajat.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUKSET:

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen oikeusperuste on:

Rekisteröidyn (tai rekisteröidyn työnantajan) ja rekisterinpitäjän välinen sopimus (tyypillisesti sopimus, jolla rekisteröity tai työnantajansa on hankkinut rekisterinpitäjän palvelun); tai
Kuluttaja-asiakkaiden kohdalla rekisteröidyn rekisterinpitäjälle antama suostumus (tyypillisesti suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin). Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Toissijaisesti henkilötietojen käsittely voi oikeudellisesti perustua:
Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (tyypillisesti tilanteessa, jossa rekisteröity on pyytänyt tarjousta tai tuoteinformaatiota rekisterinpitäjältä mutta jossa sopimusta ei vielä ole syntynyt): rekisterinpitäjä harjoittaa tällöin laillista liiketoimintaa pyrkien palvelemaan asiakkaitaan heidän pyyntöjensä mukaan; vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjä pyrkii alalla vallitsevan yleisen kauppatavan mukaisesti hankkimaan itselleen uusia asiakkuussuhteita tai edistämään ja kehittämään suhteita aiemmin rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja hankkineisiin asiakkaisiin.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:

Asiakassuhteen hoitaminen;

 • Asiakasviestintä;
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen ja myynninedistäminen (ml. sähköinen suoramarkkinointi);
 • Tuotteiden ja palvelujen myyminen;
 • Reklamaatioiden ja lisäpalvelupyyntöjen hoitaminen ja toteuttaminen;
 • Laskutus ja muut taloudelliset toimenpiteet;
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen;
 • Liiketoiminnan kehittäminen; ja
 • Internet-käyttäytyminen (ml. linkkien avaaminen ja vierailut rekisterinpitäjän ja sen edustajien sivuilla).

 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT:

 • Nimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suoramarkkinointisuostumus ja -kielto
 • Tieto ostetuista TALVEA Oy:n tuotteista ja palveluista (ml. laskutustiedot);
 • Tieto myyntikanavasta
 • Internet-käyttäytymistiedot

 

TIETOLÄHTEET:

Yritysasiakkaiden ja yritysasiakasehdokkaiden edustajat, TALVEA yhtiöiden henkilöstö ja TALVEA yhtiöiden edustajat.

Henkilötietoja ei saada yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJAT SEKÄ HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU/EEA-ALUEEN ULKOPUOLELLE:

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille vastaanottajille.

Tietoja käsitellään siinä laajudessa kuin se on kulloisenkin palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista. Tietoja käsitellään riippumatta henkilökunnan sijainnista.

Palvelun toteuttamiseksi teemme yhteityötä kolmannen osapuolen toimijoiden kanssa. Nämä toimijat käsittelevät tietoja TALVEAn puolesta ja vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Kolmannen osapuolen toimijoilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin kolmannen osapuolen toimijat saattavat varmuuskopioida tietoja EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä teknologiastandardeja ja tietoturvatoimia suojellaksemme henkilötietoja menetykseltä, väärinkäytöltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Vain valtuutetuille henkilöille annetaan pääsy henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin, jotka on kerätty verkkosivustojen kautta ja tällaiset henkilöt ovat sitoutuneet ylläpitämään näiden tietojen luottamuksellisuutta.

Vaikka käytämme asianmukaisia tietosuojatoimenpiteitä saatuamme henkilötietosi, tietojen lähetys internetin välityksellä (mukaan lukien sähköposti) ei koskaan ole täysin turvattua. Pyrimme suojaamaan henkilötietojasi, mutta emme voi taata meille tai meiltä lähetettyjen tietojen turvallisuutta.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ:

Rekisteröity voi lain mukaan vastustaa:

erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu ainoastaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun – tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; ja
aina henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin – tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.
Vastustaakseen henkilötietojensa käsittelyä, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin – yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.

 

REKISTERÖIDYN MUUT OIKEUDET:

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus:

1) päästä henkilötietoihinsa ja saada pyynnöstä kopio niistä;
2) saada virheellinen, vanhentunut ja/tai puutteellinen henkilötieto korjattua;
3) saada henkilötietonsa poistetuksi ja tulla unohdetuksi, jos:

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c. rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä:

i. suoramarkkinointiin; tai
ii. rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen, eikä rekisterinpitäjällä ole käsittelylle perusteltua syytä;

d. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e. henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion, esimerkiksi Suomen, lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

4) saada henkilötietojensa käsittely rajoitetuksi, jos:

a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
d. rekisteröity on vastustanut rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteen;

5) saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen; ja
6) tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle – Suomessa tyypillisesti tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin – yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja enintään kymmenen (10) vuotta alkaen viimeisestä rekisteröidyn kanssa tapahtuneesta liiketoimintatapahtumasta, kuten molemminpuolisesta asiakasviestinnästä, tuotteen tai palvelun kaupasta tai rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemästä tuote- tai palvelutiedustelusta.

Säilytysaikaa voidaan jatkaa, jos oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen sitä edellyttää.

Säilytysaika perustuu muun muassa takuulupauksiin ja -vaatimuksiin, yleisiin vanhenemisaikoihin ja käytännössä havaittuihin pitkiin, palautuviin ja uusiutuviin asiakassuhteisiin.

 

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN REKISTERINPITÄJÄLLE:

Henkilötietojen antaminen kauppasopimuksen tarpeisiin on pakollista. Muihin tarkoituksiin tietoja ei ole pakko antaa – tällöin rekisterinpitäjä ei kuitenkaan voi taata tuotteiden tai palveluiden saatavuutta tai laatua.


Tietosuojaseloste työhakemuksista

Käsittelemme hakijatietojamme henkilötietolain tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 17.1.2024

 

1. Rekisterinpitäjä on TALVEA Oy, (2639415-9)
Osoite: Pakkahuoneenkatu 12 B 19
90100 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Marko Paasovaara

3. Rekisterin nimi: TALVEA yhtiöiden työnhakijatietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: TALVEA yhtiöihin työhön rekrytointi.

5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään TALVEA:n kotisivuilla sijaitsevalla rekrytointilomakkeella.

6. Rekisterin tietosisältö:

 • Henkilön yhteystiedot
 • Syntymäaika
 • Koulutus- ja työkokemustausta
 • Kielitaito, tietotekninen osaaminen, sekä erityisosaaminen
 • Työtehtävätoiveet ja käytettävyys työtehtävissä
 • Mahdollisina liitetiedostoina vapaamuotoinen hakemus, cv ja kuva

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta rekrytoivan tahon ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään suojatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Hakija voi halutessaan tarkastaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa tietoa lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitjälle. Hakijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

10. Työnhakijan tiedot säilytetään TALVEA:n rekrytointirekisterissä maksimissaan 12 kuukauden ajan tietojenjättöpäivästä.


Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Selkeyden vuoksi jäljempänä käytämme sekä evästeistä, että evästeisiin rinnastettavista tekniikoista termiä eväste. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Voit evästeilmoituksen tai tämän tietosuojaselosteen evästeasetuksia koskevasta osiosta muuttaa suostumustasi, välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toiminnallisuuteen ja/tai ominaisuuksiin.

Lisätietoa järjestelystä saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin – yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa. 

Evästeasetukset

Käytämme sivustolla evästeitä, jotta varmistamme sinulle saumattoman käyttökokemuksen. Sivustolla käytetyt evästeet on luokiteltu kategorioihin. Voit tutustua kategorioihin ohessa ja päättää suostumuksen antamisesta evästeiden käytölle. Evästeistä kieltäytyminen saattaa vaikuttaa osaan sivuston toiminnallisuuksista tai ominaisuuksista.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle, välttämättömiä evästeitä lukuunottamatta.

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Ole hyvä ja ilmoita suostumustunnuksesi ja -päivämäärä, kun otat meihin yhteyttä liittyen suostumukseesi.