TALVEAn verkkokaupan yleiset sopimus- ja toimitusehdot

TALVEA Oy myy verkkosivuillaan sijaitsevan verkkokaupan mukaisia palveluita ainoastaan yrityksille. Näitä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan TALVEA Oy:n verkkosivuilla sijaitsevan verkkokaupan ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa. Nämä sopimus- ja toimitusehdot ovat voimassa 17.8.2021 alkaen toistaiseksi. TALVEA Oy pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää näitä sopimus- ja toimitusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

TALVEAn verkkokaupan yleiset sopimus- ja toimitusehdot sekä toimeksiantokirje verkkokaupassa sijaitseviin palveluihin:

 • Määritelmät
 • Palvelumme, tuotteemme ja tehtävämme
 • Toimitusehdot
 • Tyytyväisyystakuu
 • Immateriaalioikeudet
 • Palkkiomme ja maksuehdot
 • Tehtävänne
 • Tiedot
 • Tieto- ja eturistiriita tilanteet
 • Palvelusopimus
 • Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset olosuhteet
 • Oikeudesta luopuminen, oikeuden siirtäminen ja alihankkija
 • Vastuuvapaus ja vastuunrajoitukset
 • Kolmannet osapuolet
 • Päättäminen
 • Henkilötietojenkäsittely
 • Ilmoitukset
 • Hyväksyntä
 • Lainvalinta ja ristiriidanratkaisu
 • Valitukset

MÄÄRITELMÄT

 

Seuraaville näissä verkkokaupan yleisissä- ja toimitus ehdoissa käytetyille ilmaisuille on annettu alla määritelty sisältö:

Palvelut – ne palvelut, joiden toimittamisen asiakas on verkkokaupasta palvelun tilaamalla määrittänyt tehtäväksemme.

TALVEA tai me (tai siitä johdetut muodot) – TALVEA-yhtiö, jonka tehtävänä on verkkokaupasta tilatun palvelun tuottaminen tilaajalle.

Te (tai siitä johdetut muodot) – Verkkokaupan tilauslomakkeen mukainen palvelun tilaaja / tilaajat tai verkkokaupasta ostetun palvelun vastaanottaja tai vastaanottajat

Palvelusopimus – nämä yleiset sopimus- ja toimitusehdot, sekä toimeksiantokirje ja muut mahdolliset asiakirjat tai ehdot (”Lisäehdot”), joihin viitataan.

Toimeksiannon kuvaus (myös ”Palvelukuvaus”) – Verkkokaupassa palvelun kohdalla oleva kirjallinen kuvaus palvelun sisällöstä.

TALVEA-Henkilöt – sopimusosapuolena oleva TALVEA-yhtiö sekä kaikki sen osakkaat, johtajat, työntekijät ja agentit, sekä sen tai sen konserniyhtiön omistamat, määräysvallassa olevat tai osakkuusyhteisöt, muut TALVEA-verkoston jäsenyhteisöt ja tällaisten yhteisöjen osakkaat, yhtiömiehet, johtajat, työntekijät ja agentit, yhdessä ja erikseen. Viittauksella ”TALVEA-Henkilö” voidaan tarkoittaa ketä tahansa edellä mainituista henkilöistä.

Agentit (kun niillä viitataan TALVEA:n agentteihin) – henkilöt, jotka me valtuutamme toimimaan puolestamme tai jotka rinnastuvat työntekijöihimme ja joiden toiminnasta me hyväksymme vastuumme Palvelujen toimittamiseen liittyen.

Osakas – TALVEA-Henkilö, joka on oikeutettu käyttämään osakas- tai partner -nimikettä.

Muut Edunsaajat – muut verkkokaupan tilauslomakkeella tai myöhemmin ilmoitetut Palveluiden tai niiden tuotoksen edunsaajiksi merkityt tahot kuin te, yhdessä ja erikseen.

Näitä määritelmiä sovelletaan aina, kun nämä termit tai ilmaisut esiintyvät Palvelusopimuksessa.

PALVELUMME, TUOTTEEMME JA TEHTÄVÄMME

 

 

 1. Verkkokaupassa kunkin Toimeksiannon kuvauksessa kuvataan toimitettava Palvelu sekä siihen liittyvät seikat. Näitä yleisiä ehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa sopimalla siitä erikseen kirjallisesti.
 2. Palvelu toteutetaan kohtuudella edellytettävällä taidolla ja kohtuudella edellytettävää huolellisuutta noudattaen.
 3. Saatamme Palveluiden suorittamisen aikana saada tietoomme yhteisöänne koskevaa luottamuksellista tietoa (”Luottamuksellinen Tieto”). Luottamuksellista Tietoa käsitellessämme noudatamme meitä sitovia Suomen lainsäädännön vaatimuksia. Meillä on oikeus noudattaa kaikkia Suomen lain ja meitä sitovien viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen asettamia vaatimuksia luovuttaessamme Luottamuksellista Tietoa. Tätä ehtoa ei sovelleta siihen Luottamukselliseen Tietoon, joka on muutoin tullut julkiseksi. Voimme luovuttaa tai paljastaa Teihin tai Palveluihin liittyvää tietoa, myös Luottamuksellista Tietoa, salassapitoedellytyksin muille TALVEA-Henkilöille tukeaksemme työmme laatua ja sitä koskevien standardien noudattamista. Tämä ehto ei myöskään rajoita oikeuttamme luovuttaa Luottamuksellista Tietoa vakuutuksenantajillemme tai neuvonantajillemme salassapitoedellytyksin. Myydessämme ja markkinoidessamme palveluitamme saatamme haluta ilmaista, että olemme suorittaneet Teille palveluita, jolloin meillä on oikeus ilmaista sopimussuhteen olemassaolo ja sopimuksen perusteella suoritetun työn yleinen laji tai luonne sekä kaikki sellaiset yksityiskohdat, jotka ovat tulleet julkisiksi.
 4. Saatamme antaa Teille kirjallisia neuvoja, vahvistaa suulliset neuvot kirjallisesti, toimittaa Teille lopullisen kirjallisen raportin tai pitää suullisen esityksen Palvelujen päättymisen yhteydessä. Ennen Palvelujen päättymistä saatamme antaa tai toimittaa Teille suullisia, luonnosmuotoisia tai väliaikaisia neuvoja, raportteja tai esityksiä mutta näissä tapauksissa antamamme kirjalliset neuvot tai lopullinen kirjallinen raportti ovat ensisijaisia. Teidän ei tule luottaa mihinkään luonnosmuotoisiin tai väliaikaisiin neuvoihin, raportteihin tai esityksiin. Mikäli haluatte luottaa Palvelun päättymisen yhteydessä annettuihin suullisiin neuvoihin tai suulliseen esitykseen, Teidän tulee ilmoittaa tästä meille, jolloin toimitamme tällaisista neuvoista kirjallisen vahvistuksen.
 5. Emme ole velvollisia missään olosuhteissa päivittämään suullista tai kirjallista neuvoa, raporttia tai vastaavaa niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat tapahtuneet lopullisen neuvon, raportin tai vastaavan antamisen tai luovuttamisen jälkeen.
 6. Kaikki Palvelujen tuotokset on tarkoitettu vain Teidän hyväksenne ja tietoonne eikä niitä saa kopioida, niihin viitata tai niitä luovuttaa tai paljastaa kokonaisuudessaan (lukuun ottamatta omaa sisäistä käyttöänne varten) tai miltään osin ilman kirjallista, etukäteen annettua suostumustamme. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa luovuttaminen tai paljastaminen perustuu lakiin tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen määräykseen, jolloin Teidän tulee ilmoittaa (jos laki ei tätä kiellä) tästä etukäteen meille. Teillä ei ole myöskään oikeutta viitata nimeemme eikä kopioida logoamme missään muodossa tai millään välineellä ilman etukäteen annettua suostumustamme. Voitte luovuttaa tai paljastaa Palveluihin liittyvän tuotoksen kokonaisuudessaan oikeudellisille tai muille neuvonantajillenne siinä tarkoituksessa, että pyydätte heiltä Palveluihin liittyviä neuvoja. Edellytyksenä on kuitenkin, että näin tehtäessä heille ilmoitetaan että
 • he eivät saa luovuttaa tai paljastaa tietoa (omaa sisäistä käyttöään lukuun ottamatta) ilman kirjallista etukäteen annettua suostumustamme ja
 • meillä ei ole heitä kohtaan vastuuta tai velvollisuutta muutoin kuin niiltä osin, kun vastuuta tai velvollisuutta ei lain mukaan voida rajoittaa.
 1. Toimeksiannon yhteydessä antamamme neuvot, lausunnot, ennusteet tai suositukset eivät anna minkäänlaista takuuta siitä, että olisimme arvioineet tai ennustaneet tulevaisuuden tapahtumia tai olosuhteita taikka lainsäädännön muutoksia tulevaisuudessa.

TOIMITUSEHDOT

 

 

8. TALVEA:n verkkokaupasta yrityksen nimissä palvelun voivat tilata ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus, tai muuhun perustuva oikeus päättää kyseessä olevan toimeksiannon hankkimisesta. TALVEA Oy ei ole velvollinen tarkastamaan tilaajan nimenkirjoitusoikeutta tai vastaavaa oikeutta hankkia verkkokaupasta tilattua toimeksiantoa.

9. Kun asiakas on tilannut palvelun onnistuneesti verkkokaupasta, työn etenemisestä sopimiseksi TALVEA Oy ottaa asiakkaaseen yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Yhteydenotto tehdään sähköpostitse tai puhelimitse Asiakkaan ensisijaiseksi yhteydenottotavaksi määrittelemällä tavalla, joten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron antaminen tilauksen yhteydessä on välttämätöntä. Yhteydenotto tehdään annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Mikäli TALVEA ei voisi jostain syystä ottaa asiakkaaseen yhteyttä, ilmoitetaan siitä asiakkaalle mahdollisimman pian. Mikäli yhteydenoton epäonnistuminen johtuu TALVEAsta riippumattomasta syystä, otetaan Asiakkaaseen yhteyttä, heti kun TALVEAsta riippumaton syy on poistunut.

10. Verkkokaupasta tilattujen palveluiden toimitus on palvelun toteutuminen. Tilauksen yksityiskohdista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhteydenoton yhteydessä tai sen jälkeen. Palvelun toteuttamiseen voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin muutoksia, joista on aina sovittava erikseen TALVEAn kanssa.

11. TALVEAlla on oikeus hylätä tilattu palvelu ilman ennalta määriteltyä syytä. Ilmoitus palvelun hylkäämisestä on tehtävä palvelun tilaajalle kirjallisesti. Ilmoitus työn hylkäämisestä tehdään palvelun tilaajan tilauslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tämän myöhemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12. Palvelun tilaamisesta ei aiheudu asiakkaalle toimituskuluja, ellei asiakas halua nimenomaan joitakin asiakirjoja toimitettavan hänelle postitse.

13. Kaikki tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina ja kaikki asiakirja toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli asiakas haluaa joitakin asiakirjoja toimitettavan hänelle postitse, on tästä sovittava erikseen. Toimeksiannosta johtuvat mahdolliset matkakulut ja postituskulut laskutetaan erikseen.

14. Mikäli verkkokaupasta tilattu palvelu sisältää asiakirjan / asiakirjoja, joihin tarvitaan todistajia, asiakas vastaa todistajien hankkimisesta ja kustannuksista sekä todistajien esteettömyydestä. Erikseen sovittaessa on mahdollista järjestää allekirjoitustilaisuus myös jollakin TALVEAn toimistolla, jolloin TALVEAn henkilöstö voi toimia todistajina.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

 

 

15. Tyytyväisyystakuu koskee kaikkia verkkokaupasta ostettuja konsultointipalveluja. Tyytyväisyystakuu ei kuitenkaan koske tilintarkastuspalveluita.

16. Mikäli asiakas ei ole 100 % tyytyväinen ostamaansa palveluun, pyritään asiat aina ensin ratkaisemaan asiakkaan kanssa avoimesti neuvotellen.

17. Mikäli kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei neuvotteluista huolimatta löydy, jätämme siihen saakka toimitetun toimeksiannon asiakirjat ja muun aineiston laskuttamatta. Mikäli työ on saatettu loppuun, jätämme toimitetun, mutta laskuttamattoman työn takuun puitteissa laskuttamatta.

18. Tyytymättömyydestä on ilmoitettava TALVEAlle kirjallisesti ennen kuin työ on laskutettu. Tyytyväisyystakuuseen ei ole mahdollista vedota enää sen jälkeen, kun toimeksianto on laskutettu.

19. Tyytyväisyystakuu ei koske tyytymättömyyttä, mikä johtuu kolmannen osapuolen toiminnasta.

IMMATERIAALIOIKEUDET

 

 

20. a) Olemme luoneet tai hankkineet, omistamme tai olemme muutoin saaneet oikeudet ja saatamme Palveluita tuottaessamme käyttää, tuottaa, muokata, luoda, hankkia tai muulta tavoin saada oikeuden erilaisiin konsepteihin, ideoihin, metodeihin, metodologioihin, menettelyihin, prosesseihin, tietotaitoon, tekniikkaan, malleihin, mallipohjiin ja tietokoneohjelmistoihin (”TALVEA- Omaisuus”). Säilytämme kaikki omistus- ja käyttöoikeudet TALVEA-Omaisuuteen. Te ette saa oikeuksia ettekä etuuksia TALVEA-Omaisuuteen lukuun ottamatta niitä tilanteita, jotka nimenomaisesti todetaan seuraavassa kappaleessa. Lisäksi meillä on oikeus tuottaa kaikenlaisia palveluita sopivaksi katsomallamme tavalla kenelle tahansa muulle osapuolelle, ja voimme käyttää siihen TALVEA-Omaisuutta. TALVEA- Omaisuus ei tule sisältämään Teidän Luottamuksellista Tietoanne tai aineellista tai aineetonta omaisuuttanne, eikä meillä ei ole tällaiseen omaisuuteen omistusoikeutta.

b) Säilytämme tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet kaikkiin Palveluiden suullisiin tai kirjallisiin tuotoksiin sekä omistusoikeuden työpapereihimme. TALVEA-Omaisuutta lukuun ottamatta suorittamalla täyden Palkkiomme saatte omistusoikeuden Palveluiden tuotokseen fyysisessä muodossaan riippumatta siitä, mitä kohdassa 6 todetaan. Suorittaessamme Palveluita Teille tai muille asiakkaille meillä ja muilla TALVEA- Henkilöillä on oikeus käyttää, kehittää ja jakaa keskenämme yleisluonteista tietoa, kokemusta ja taitoa, joita olemme saaneet suorittaessamme palveluita. Mikäli johonkin Palvelujen tuotokseen sisältyy TALVEA-Omaisuutta ja tämän TALVEA-Omaisuuden käyttäminen on Teille tarpeellista Palvelujen tuotoksen käyttämiseksi, myönnämme Teille maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän lisenssin käyttää tätä TALVEA-Omaisuutta Palvelujen tuotoksen käyttämisen yhteydessä. Teillä ei ole oikeutta saattaa TALVEA-Omaisuutta kolmansien osapuolien saataville ilman kirjallista etukäteen annettua suostumustamme.

PALKKIOMME JA MAKSUEHDOT

 

 

21. Palveluihin liittyvät laskumme muodostuvat palkkioista, kuluista ja niihin liittyvästä arvonlisäverosta sekä mahdollisista lisättävistä tai vähennyskelpoisista ulkomaan veroista (”Palkkiomme”). Palkkioomme liittyvät yksityiskohdat ja maksuehdot on määritelty Toimeksiantokirjeessä, sekä palvelukuvauksessa ja näissä sopimus- ja toimitusehdoissa. Palkkiomme perustuu osakkaittemme, johtajiemme, työntekijöidemme tai agenttiemme vastuun määrään Palveluiden tuottamisessa, heidän taitoonsa ja/tai ajankäyttöönsä Palveluiden suorittamisessa ja/tai Palveluiden luonteeseen ja vaativuustasoon. Kulumme sisältävät suoraan Palveluihin liittyvät toteutuneet kulut ja/tai summan, joka ei ylitä 3.5 % toimeksiannon palkkion arvosta, kattamaan satunnaiset kulut, joita ei suoraan veloiteta toimeksiannolta. Palkkiomme saattavat vaihdella antamistamme arvioista, jotka ovat vain viitteellisiä.

22. Palveluiden hinta ilmoitetaan verkkokaupassa kunkin palvelun kohdalla palvelukuvauksessa ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään ja palvelun hintaan kassalla.

23. TALVEAn verkkokaupassa sijaitsevien palveluiden hinta määräytyy työmääräarvion osalta oletukselle, että palvelun suorittamiseksi tarvitsemamme aineisto on käytettävissämme ja oikeaa. Mikäli työn toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja muut seikat eivät ole loogisesti ja selkeästi todennettavissa, sovitaan lisätyöstä erikseen.

24. Verkkokaupassa sijaitsevien palveluiden hintaan ei sisälly mitään viranomaismaksuja, jotka aiheutuvat viranomaisille tehtävistä ilmoituksista, hakemuksista, asiakirjatilauksista sekä vastaavista. Viranomaisilmoituksista, -hakemuksista, asiakirjatilauksista sekä vastaavista aiheutuneet kulut tulevat asiakkaan kustannukseksi.

25. a) Maksu suoritetaan laskulla. Eräpäivä ilmoitetaan laskussa. Olemme oikeutettuja perimään erääntyneelle ja maksamattomalle summalle korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa.

b) TALVEAlla on mahdollisuus periä ennakkomaksu ostetusta palvelusta. Ennakkomaksusta on kuitenkin aina ilmoitettava ja sovittava asiakkaan kanssa erikseen.

c) Mikäli Palvelusopimus päättyy taikka sen mukaiset suoritukset lykkääntyvät, meillä on oikeus korvaukseen toteutuneista kuluista ja palkkioon tehdystä työstä arvonlisäverolla lisättynä (mikäli sovellettavissa). Siinä tapauksessa palkkio tehdystä työstä lasketaan Palveluiden suorittamishetkellä voimassa olleen tuntihinnastomme ja kohdan 21 periaatteiden mukaisesti.

d) Mikäli Palvelun tilaajina on useampia, te kaikki olette yhdessä ja erikseen velvollisia suorittamaan Palkkiomme täysimääräisesti, ja olemme oikeutettuja kääntymään kenen tahansa teistä puoleen maksun maksamiseksi täysimääräisesti, ellei erikseen ja kirjallisesti ole määritelty, että vain yksi teistä tai joku kolmas taho vastaa Palkkiostamme.

e) Laskutamme työn kerran kuukaudessa etenemisen mukaan. Laskumme tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

TEHTÄVÄNNE

 

 

26. Palveluihin liittyvistä vastuistamme ja velvollisuuksistamme huolimatta Teillä säilyy vastuu

 • kaikesta liike- tai muuhun toimintaanne liittyvästä hallinnosta, johtamisesta ja operatiivisesta toiminnasta
 • siitä miltä osin käytätte tai toimeenpanette neuvojamme suosituksiamme tai muita Palveluiden tuotoksia tai luotatte neuvoihimme, suosituksiimme tai muihin Palveluiden tuotoksiin, joita annamme Palveluiden yhteydessä
 • kaikesta Palveluita, niiden tuotoksia, etujanne ja liike- tai muuta toimintaanne koskevasta Teidän päätöksenteostanne
 • kaikesta etujen tai hyötyjen saavuttamisesta tai toteutumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan yhteydessä Palveluihin ja vaatii Teiltä toimenpiteitä.

27. Milloin edellytätte meidän työskentelevän toimitiloissanne tai Palveluiden luonne edellyttää, että on tehokkaampaa työskennellä toimitiloissanne käyttäen Teidän tietokonejärjestelmäänne tai tietoliikenneverkkoanne, Te varmistatte ilman meille aiheutuvia kustannuksia, että kaikki järjestelyt pääsyn, turvallisuuden, virustorjunnan, lisenssien ja muiden tarvittavien lupien osalta hoidetaan tarpeen mukaan.

28. Te ette saa suoraan tai epäsuorasti ilman kirjallista etukäteen annettua suostumustamme ottaa palvelukseenne Palveluiden tuottamiseen osallistuvia osakkaitamme, johtajiamme tai työntekijöitämme Palveluiden tuottamisen aikana tai kolme kuukautta Palveluiden päättymisen tai Palvelusopimuksen päättämisen jälkeen. Jos rikotte tätä kieltoa, olette velvollisia maksamaan sopimussakkona summan, joka vastaa palvelukseen ottamanne henkilön alalla yleisesti käytetyn palkkatason mukaista kolmen kuukauden palkkaa. Tämä kielto ei estä Teitä järjestämästä rekrytointimainoskampanjoita eikä työn tarjoamista osakkaillemme, johtajillemme tai työtekijöillemme, jotka toimivat sellaisen kampanjan perusteella.

TIEDOT

 

 

29. Jotta voisimme suorittaa Palveluitamme, olette velvollisia antamaan meille kaiken tarvitsemamme tiedon ja avun sekä pääsyn hallussanne tai määräysvallassanne oleviin asiakirjoihin ja henkilökunnan luo. Mikäli nämä eivät ole hallussanne tai määräysvallassanne, sitoudutte järjestämään pääsyn parhaan kykynne mukaan. Olette velvollisia antamaan meille kaiken sen tiedon taikka ilmoittamaan meille kaikista sellaisista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta Palveluihin. Olette velvollisia antamaan vastauksen mahdollisiin tiedusteluihimme, jotta voimme noudattaa lakisääteisiä velvollisuuksiamme luovuttaaksemme tai paljastaaksemme asianomaiselle viranomaiselle rahanpesu- tai muita rikosepäilyjä, joita saatamme havaita Palveluita suorittaessamme. Luovutettavat tai paljastettavat tiedot voivat sisältää Luottamuksellista Tietoa.

30. Voimme luottaa suullisesti tai kirjallisesti saamiimme ohjeisiin, pyyntöihin, ilmoituksiin tai tietoon sellaisen henkilön taholta, jonka tiedämme tai voimme kohtuudella olettaa olevan toimivaltainen antamaan teidän puolestanne tietoja. Voimme viestiä kanssanne sähköpostilla ja Te hyväksytte, että sähköpostin käyttöön liittyy riskejä (kuten turvallisuusriskit liittyen luvattomaan pääsyyn tähän viestintään, viestin turmeltumiseen sekä viruksiin ja haittaohjelmiin) ja että suoritatte tarkistuksia virusten varalta.

31. Palveluiden suorittamisen aikana voimme saada tietoa Teiltä tai muista lähteistä. Siltä osin kun vastuuta tai velvollisuutta lain mukaan voidaan rajoittaa, emme vastaa Teille aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka on johtunut Teidän tai muiden väärinkäytöksestä, harhaanjohtavan tiedon esittämisestä, meidän vaatiman tai Palveluiden kannalta olennaisen tai merkityksellisen tiedon salaamisesta tai muusta kyseiseen tietoon liittyvästä virheestä, ellei väärinkäytös, harhaanjohtava tieto, tiedon salaaminen tai muu tietoon liittyvä virhe olisi ollut meille ilmeinen ilman lisätiedusteluja.

TIETO- JA ETURISTIRIITA TILANTEET

 

32. Kohdissa 32–38 sovelletaan seuraavia määrittelyjä:

”Toimeksiantoryhmä” tarkoittaa yhdessä ja erikseen TALVEA-Henkilöitä (poisluettuna yhteisöt ja yritykset), jotka osallistuvat Palveluiden tuottamiseen.

”Muut TALVEA-Henkilöt” tarkoittaa yhdessä ja erikseen TALVEA-Henkilöitä, jotka eivät ole Toimeksiantoryhmän jäseniä.

”Esteet” tarkoittaa suojakeinoja, joka on otettu käyttöön voidaksemme turvata kunkin asiakkaamme edun ja joka voi tarkoittaa esimerkiksi erillisiä toimeksiantoryhmiä, heidän fyysistä ja toiminnallista erottamista ja/tai pääsyn rajoittamista tietoon, palvelimille ja sähköpostijärjestelmiin.

33. Toimeksiantoryhmällä ei voida vaatia, edellyttää tai sillä olettaa olevan sellaista tietoa, josta Muut TALVEA-Henkilöt ovat tietoisia, mutta josta Toimeksiantoryhmä ei ole tietoinen.

34. Toimeksiantoryhmän ei voida edellyttää käyttävän, luovuttavan tai paljastavan Teille toisen asiakkaan luottamuksellista tietoa riippumatta siitä, onko heillä itsellään tai Muilla TALVEA-Henkilöillä tällaista tietoa.

35. TALVEA-Henkilöt saattavat suorittaa palveluita tai heitä voidaan pyytää suorittamaan palveluita muille osapuolille, joilla on vastakkaiset tai keskenään kilpailevat edut Teidän kanssanne (”Vastapuoli” tai ”Vastapuolet”).

36. TALVEA-Henkilöillä on ja säilyy oikeus suorittaa palveluita Vastapuolille, mutta silloin kun Vastapuolen edut ovat erityisessä ja suorassa ristiriidassa Teidän etujenne kanssa suhteessa Palveluiden sisältöön,

 • Toimeksiantoryhmä ei suorita palveluita Vastapuolelle ja
 • Muut TALVEA-Henkilöt voivat suorittaa palveluita Vastapuolelle vain, mikäli asianmukaiset Esteet on otettu käyttöön. Tällaisten Esteiden tehokkaan käyttämisen katsotaan olevan riittävä toimenpide todellisen riskin välttämiseksi sen suhteen, että rikkoisimme salassapitovelvoitettamme teitä kohtaan.

Pyrimme tunnistamaan Vastapuolet tämän kohdan 36 mukaisissa tilanteissa. Mikäli tiedätte tai saatte tietää, että TALVEA-Henkilö neuvoo tai aikoo neuvoa tällaista Vastapuolta, Teidän tulee ilmoittaa siitä meille viipymättä.

37. Rajoittamatta kohdan 36 yleistä soveltuvuutta seuraavana on esimerkkejä erityisistä olosuhteista, joiden vallitessa Muut TALVEA-Henkilöt voivat suorittaa palveluita Vastapuolelle tai Vastapuolille:

 • Jos missä tahansa Palvelun suorittamisen vaiheessa Te olette työntekijä (joihin tässä lasketaan myös toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet) ja TALVEA- Henkilö suorittaa palveluita työnantajallenne, Muut TALVEA-Henkilöt ovat oikeutettuja suorittamaan palveluita työnantajallenne.
 • Jos Muu TALVEA-Henkilö on nimitetty selvitysmieheksi tai vastaavaan tehtävään insolvenssilainsäädännön perusteella tai muuten henkilölle tai organisaatiolle, jonka intressit ovat nyt tai tulevaisuudessa ristiriidassa etujenne kanssa, ei tällainen tilanne estä Muuta TALVEA- henkilöä toimimasta tässä ominaisuudessa.
 • Jos Muuta TALVEA-Henkilöä pyydetään suorittamaan palveluita (”Muut Palvelut”) Vastapuolelle (josta Te saatatte olla tietoisia), joka on tosiasiassa tai mahdollisesti kiinnostunut samasta tai samankaltaisesta edusta yritysjärjestelyssä, johon sekä Palvelut että Muut Palvelut liittyvät (esimerkiksi kun Te ja Vastapuoli olette molemmat kiinnostuneita hankkimaan yrityksen, omaisuuserän tai liiketoiminnon, joka on myynnissä huutokauppamenettelyllä), Muu TALVEA-Henkilö on oikeutettu suorittamaan Muita Palveluita Vastapuolelle.

 

Jos kolmas osapuoli on palkannut meidät suorittamaan palveluita ennen Teitä ja myöhemmin olosuhteet muuttuvat, saatamme katsoa, vaikka Esteet olisivat käytössä, että intressinne tulisivat todennäköisesti vaarantumaan ja että me emme voi vakuuttua siitä, että tilanne voitaisiin hallita. Siinä tapauksessa me saatamme olla pakotettuja päättämään Palvelusopimuksen, minkä voimme tehdä ilmoituksella välittömin oikeusvaikutuksin, jolloin neuvottelemme kuitenkin ensin Teidän kanssanne.

PALVELUSOPIMUS

 

 

38. Palvelusopimus muodostaa Palveluita koskevan koko sopimuksen ja keskinäisen yhteisymmärryksemme Palveluista. Se syrjäyttää kaikki Palveluihin liittyvät aiemmat sopimukset, yhteisymmärrykset, järjestelyt, selvitykset ja esitykset. Kaikki muutokset ja lisäykset Palvelusopimukseen tulee tehdä kirjallisesti, ja kummankin osapuolen toimivaltaisen henkilön tulee allekirjoittaa ne. Mikäli Toimeksiantokirjeen ja Palvelusopimuksen muun osan välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Toimeksiantokirjettä. Mikäli Yleisten ehtojen ja mahdollisesti sovellettavien Lisäehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Lisäehtoja.

OSAPUOLTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLISET OLOSUHTEET

 

39. Kumpikaan osapuolista ei syyllisty sopimusrikkomukseen eikä vastaa sopimuksen noudattamatta jättämisestä, joka johtuu osapuolen kohtuudella edellytettävien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista. Siinä tapauksessa, että tällainen osapuoleen vaikuttava seikka ilmaantuu, tämän osapuolen tulee ilmoittaa asiasta niin pian kuin kohtuudella mahdollista toiselle osapuolelle, jolla on mahdollisuus keskeyttää Palvelusopimus esteen ajaksi tai päättää Palvelusopimus heti voimaantulevalla ilmoituksella.

OIKEUDESTA LUOPUMINEN, OIKEUDEN SIIRTÄMINEN JA ALIHANKKIJAT

 

40. Kummankaan osapuolen laiminlyönti käyttää tai saattaa voimaan olemassa olevia oikeuksiaan ei estä osapuolta vetoamasta tällaiseen oikeuteen myöhemmin.

41. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

42. Ottaen huomioon kohta 52 meillä on oikeus käyttää alihankkijoita Palveluiden tuottamisessa mutta jos alihankkija ei ole TALVEA-Henkilö, neuvottelemme asiasta ensin Teidän kanssanne. Mikäli me käytämme alihankkijoita tämän kohdan mukaisesti, voimme luovuttaa heille Luottamuksellista Tietoa, ja Palvelusopimukseen liittyen kannamme vastuun heidän työstään silloin, kun sen voidaan katsoa muodostavan osan Palveluita.

VASTUUVAPAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

 

43. Liittyen asiakkaan verkkokaupasta tilaamiin Palveluihin suljemme pois kaikkien TALVEA-henkilöiden vastuun kaikista epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä (mukaan lukien menetetyn tuoton), jonka Te (tai muu vastaava taho) olette kärsineet Palveluihin liittyen riippumatta siitä, kuinka vahinko on aiheutunut. Tämä ei kuitenkaan koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja epäsuoria tai välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

44. Vastuumme Palveluihin liittyvistä suorista tai välittömistä vahingoista on rajoitettu tämän kohdan mukaisesti. Liittyen verkkokaupasta tilaamiinne Palveluihin ja ottaen huomioon alla olevat kohdat 46 ja 47

 • sopimukseen, lakiin tai muuhun perustuva
 • kaikkien TALVEA-Henkilöiden kokonaisvastuu Teitä ja Muita Edunsaajia kohtaan
 • kaikesta Teidän (ja muiden vastaavien tahojen) kärsimästänne Palveluihin liittyvästä suorasta tai välittömästä vahingosta tai menetyksestä
 • riippumatta vahingon tai menetyksen aiheuttamistavasta pois lukien tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetut vahingot tai menetykset on rajoitettu Palvelukuvauksessa tai Toimeksiantokirjeessä taikka asiakkaan kanssa erikseen määriteltyyn määrään tai mikäli määrää ei näissä ole erikseen määritelty, suoritetuista Palveluista saadun palkkion määrään.

45. Jos Palveluilla on useampia kuin yksi edunsaaja (”Edunsaaja”), Edunsaajien on keskenään jaettava kohdassa 44 määritelty vastuumme enimmäismäärä. Edunsaaja ei voi riitauttaa taikka kyseenalaistaa kohdan 44 pätevyyttä, täytäntöönpanokelpoisuutta tai soveltuvuutta sen perusteella, että jakamisesta ei ole sovittu Edunsaajien kesken. Tässä kohdassa ”Edunsaaja” tarkoittaa Teitä ja Muita Edunsaajia.

46. a) Ottaen huomioon kohtien 43 ja 44 mukaiset kokonaisvastuumme rajoitukset seuraavat ehdot määrittävät vastuumme Teitä ja Muita Edunsaajia kohtaan Teidän (tai muun vastaavan tahon) kärsimissä vahingoissa tai menetyksissä: Teidän tai Muun Edunsaajan mahdollinen myötävaikutus huomioon ottaen TALVEA-Henkilöiden vastuu on rajoitettu siihen osuuteen kokonaisvahingosta tai -menetyksestä, joka on kohtuullinen, kun otetaan huomioon TALVEA- Henkilöiden vastuu vahingosta tai menetyksestä (”TALVEA-osuus”) ja Teidän ja muiden mahdollisten tahojen vastuu vahingosta tai menetyksestä (”Muu Vastuullinen”).

b) Määriteltäessä TALVEA-osuutta

 • ei oteta huomioon sitä, että Muu Vastuullinen on lakannut olemasta, ei ole enää vastuullinen, on rajoittanut vastuutaan tiettyyn määrään, on varaton tai muusta syystä kykenemätön maksamaan ja
 • Te tai Muu Edunsaaja (”Kantaja”) on pyynnöstämme velvollinen liittämään Muun Vastuullisen meitä vastaan käynnistämäänsä välimies- tai muuhun vastaavaan menettelyyn, mikäli laki ei sitä estä.

47. Hyväksymme kohtien 43, 44, 45 ja 46 mukaisten rajoitusten hyödyt omasta puolestamme sekä agenttina kaikkien TALVEA-Henkilöiden puolesta, jotka saattavat tai ovat saattaneet olla tuottamassa Palveluita. Jos joku näiden yleisten ehtojen kohdista rajoittaa vastuutamme siltä osin, kuin sitä ei lain mukaan voida rajoittaa, ei näitä ehtoja näiltä osin sovelleta.

48. a) Tätä kohtaa sovelletaan Palvelusopimukseen liittyviin vaatimuksiin. Te ja Muut Edunsaajat ette voi esittää vaatimusta Palveluihin liittyvästä vahingosta tai menetyksestä kenellekään muulle TALVEA-Henkilölle kuin sille TALVEA yhtiölle, joka on sopimusosapuolena. Tämä rajoitus ei vähennä tai poista sopimusosapuolena olevan TALVEA yhtiön vastuuta muiden TALVEA-Henkilöiden teoista ja laiminlyönneistä.

b) Teidän tai Muun Edunsaajan esittämä vaatimus, joka koskee Palveluista johtuvaa tai Palveluihin liittyvää vahinkoa tai menetystä, tulee esittää

 • silloin kun Palvelut on toimitettu, yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona vaatimuksen perusteena olevat Palvelut on suoritettu,
 • jos Palvelusopimus on päätetty, yhden vuoden kuluessa päättymispäivästä (kuitenkin aina huomioiden yllä olevan määräajan),
 • jos vahinko tai menetys kärsitään Luottamuksellisen Tiedon luvattoman luovuttamisen tai paljastamisen seurauksena, yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun luvaton luovuttaminen tai paljastaminen tapahtui.

Tämän kohdan mukaisessa tarkoituksessa vaatimus katsotaan esitetyksi, kun välimiesmenettely tai muu riidanratkaisumenettely aloitetaan.

KOLMANNET OSAPUOLET

 

49. Jos Te rikotte Palvelusopimuksesta velvollisuuttanne, ja tästä seuraa tai uhkaa seurata kolmannen osapuolen meitä kohtaan esittämä vaatimus, olette velvollisia hyvittämään ja korvamaan meille kaikki siitä aiheutuvat menetykset, vahingot, kustannukset ja vastuut, sekä suojaamaan meitä näitä vastaan. Mikäli Te maksatte meille jotakin tämän kohdan perusteella, Te ette voi vaatia tätä maksua takaisin meiltä. Tässä kohdassa määritelmä ”me” käsittää kaikki TALVEA-Henkilöt ja määritelmä ”te” myös Muut Edunsaajat.

PÄÄTTÄMINEN

 

50. Kumpikin sopimusosapuolista voi milloin tahansa päättää Palvelusopimuksen tai keskeyttää sen toimeenpanon antamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen. Tämän kohdan mukaisella päättämisellä tai keskeyttämisellä ei ole vaikutusta osapuolille ennen päättämistä tai keskeyttämistä syntyneisiin oikeuksiin, ja kaikki meille kuuluvat summat on suoritettava kokonaisuudessaan, kun päättäminen tai keskeyttäminen tulee voimaan.

51. Seuraavat kohdat jäävät Palvelusopimuksen päättymisen tai päättämisen jälkeenkin voimaan: 3,4,5,6,7,20,26,28,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,90,63,54,55,56,57 ja 58.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

52. Tähän kohtaan sovelletaan Tietosuojalain (2018/1050) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisia määrittelyjä ja tulkintoja. Mikäli Palveluiden suorittamiseksi on tarpeellista käsitellä henkilötietoja, meillä on Teidän valtuutuksenne käsitellä henkilötietoja puolestanne tätä tarkoitusta varten tämän kohdan mukaisesti. Näin tehdessämme käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojelemaan henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä henkilötietojen tahattomalta kadottamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Erityisesti käsittelemme henkilötietoja vain verkkokaupasta tilattujen palveluiden mukaisten toimeksiantojen käsittämiin tarkoituksiin ja toimimme vain Teidän näihin tarkoituksiin antamienne ohjeidenne mukaan. Vastaamme kohtuullisiin tiedusteluihinne, jotta voitte seurata tämän kohdan noudattamista emmekä ulkoista henkilötietojen käsittelyä (lukuun ottamatta TALVEA-Henkilöitä tai sellaisia tahoja, joiden edellytetään noudattavan vastaavanlaisia menettelyjä henkilötietojen käsittelyssä) ilman Teidän kirjallista etukäteen annettua suostumustanne.

ILMOITUKSET

 

53. Palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää ensisijaisesti sähköisesti sovitusti. Ilmoitukset voi lähettää myös ensimmäisen luokan postina tai jättää Toimeksiantokirjeessä mainittuun toimipaikkaan (tai muuhun kirjallisesti ilmoitettuun toimipaikkaan). Postitse lähetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen postituspäivästä lukien

 • toisena arkipäivänä, mikäli kirje on postitettu suomalaisesta osoitteesta suomalaiseen osoitteeseen, ja
 • kymmenentenä arkipäivänä, mikäli kirje on postitettu ulkomaisesta osoitteesta tai ulkomaalaiseen osoitteeseen.

SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

 

54. Jokainen Palvelusopimuksen kohta muodostaa erillisen ja itsenäisen ehdon. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen katsoisi jonkin Palvelusopimuksen kohdan olevan pätemätön taikka vailla toimeenpanokelpoisuutta, muut ehdot säilyvät voimassa.

HYVÄKSYNTÄ

55. Tilaamalla palvelun TALVEAn verkkokaupasta, Te hyväksytte samalla Palvelusopimuksen ehtoineen omasta puolestanne ja agenttina Muiden Edunsaajien puolesta. Tällöin Teidän tulee varmistaa, että kaikki Muut Edunsaajat toimivat siten kuin olisivat Palvelusopimuksen osapuolia, olisivat hyväksyneet Toimeksiantokirjeen ja nämä yleiset sopimus- ja toimitusehdot itseään sitovaksi. Kuitenkin vain Te olette velvollinen maksamaan Palkkiomme.

56. Me hyväksymme Teidän Palvelusopimusta ja sen ehtoja koskevan hyväksyntänne (lukuun ottamatta kohtia 43, 44, 45 ja 46) omasta puolestamme ja agenttina jokaisen TALVEA-Henkilön puolesta.

LAINVALINTA JA RIIDANRATKAISU

57. Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sellaisia lainvalintasäännöksiä, jotka saattaisivat johtaa minkä tahansa muun main lain soveltamiseen. Kaikki Palvelusopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

VALITUKSET

 

58. Mikäli Te haluatte keskustella kanssamme Palveluiden parantamisesta tai tehdä Palveluita koskevan valituksen, pyydämme Teitä kääntymään Toimeksiantokirjeessä mainitun yhteyshenkilön puoleen. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistuksi, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä toimitusjohtajaamme mieluiten kirjallisesti osoitteella TALVEA Oy/ Toimitusjohtaja, Pakkahuoneenkatu 12B, 90100 OULU. Tutkimme valituksen nopeasti ja teemme voitavamme ongelman ratkaisemiseksi.

Toimeksiantokirje TALVEAn verkkokaupassa sijaitseviin palveluihin

Tällä kirjeellä vahvistamme TALVEA Oy:n (”TALVEA”) verkkosivuilla sijaitsevan verkkokaupan palvelutuotteita koskevan toimeksiannon sisällön.

 

1. Verkkokaupassa sijaitsevien Palveluiden sisältö ja asiakkaan vastuut

Verkkosivuillamme tarjoamamme verkkokaupan palvelutuotteet sisältävät kunkin palvelun kohdalla palvelukuvauksen mukaisen toimeksiantokokonaisuuden. Tämän kirjeen ja sen liitteiden tarkoituksena on vahvistaa Asiakkaalle verkkokaupasta ostettuihin palveluihin soveltuvat toimeksiantojen ehdot.

Tämän toimeksiantokirjeen perusteella tarjoamiemme palveluiden sisältö perustuu verkkokaupan mukaisiin palvelukuvauksiin tilaajan ostamista palveluista.

TALVEAn verkkokaupasta yrityksen nimissä palvelun voivat tilata ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus tai muuhun oikeuteen perustuva valtuus päättää kyseessä olevan toimeksiannon hankkimisesta yhtiössä. TALVEA ei ole velvollinen tarkastamaan Yrityksen nimissä palvelun tilanneen henkilön nimenkirjoitusoikeutta tai vastaavaa oikeutta hankkia verkkokaupasta tilattuja palveluja.

Kun asiakas on tilannut palvelun verkkokaupasta, työn etenemisestä sopimiseksi TALVEA ottaa asiakkaaseen yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

TALVEAlla on oikeus hylätä tilattu palvelu ilman ennalta määriteltyä syytä. Ilmoitus palvelun hylkäämisestä on tehtävä palvelun tilaajalle kirjallisesti.

TALVEA sitoutuu toimittamaan työn palvelukuvauksessa mainitussa ajassa, mikäli työn toteutus ei viivästy TALVEAsta riippumattomista syistä. Palveluiden toteuttaminen aikataulussa on riippuvainen siitä, että Asiakas toimittaa joutuisasti kaikki tarvittavat tiedot ja dokumentit sekä mahdollistaa henkilöstönsä tavoitettavuuden, milloin siihen on tarvetta.

Palveluiden toimittamisessa annetut neuvot, raportit ja muut palvelun tuotokset annetaan perustuen käsitykseemme laintulkinnasta ja oikeuskäytännöstä niiden lopullisen version antopäivänä, eikä niitä päivitetä lain tai oikeuskäytännön muuttuessa.

Tämän toimeksiannon perusteella annetut neuvot kohdistuvat ainoastaan tietyn liiketoimen tai tapahtuman vaikutuksiin ja mitään antamaamme neuvoa ei tule tulkita laajemmaksi neuvonnaksi liiketoimen tai tapahtuman muista vaikutuksista.

Yhtiöt, joihin tämä toimeksiantokirje soveltuu, on tilaajan verkkokaupan tilauksessa ilmoittamat yhtiöt ja myöhemmin työn etenemisestä sovittaessa ilmoitetut yhtiöt.

Näitä ilmoitettuja yhtiöitä voidaan muuttaa sopimalla siitä kirjallisesti. Asiakkaan vastuulla on tiedottaa meille mahdollisimman pian kaikki muutosehdotukset näihin yhtiöihin liittyen. Muita yhtiöitä kuin Asiakasta nimitetään (yhdessä ja erikseen) muiksi edunsaajiksi.

 

2. Toimeksiannon kuvaus ja palkkio

TALVEAn tehtävänä on toteuttaa verkkokaupasta ostetun palvelukuvauksen mukainen ja sisältöinen toimeksianto.

Työn käytännön toteutuksen yksityiskohdista kuten esim. palaveriaikatauluista ja mahdollisen aineiston toimittamisesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen työn etenemisen yhteydessä.

Toimeksiannon hinta on määritelty verkkokaupassa palvelun kohdalla. Hintaan lisätään arvonlisävero.

Laskutamme työn kerran kuukaudessa etenemisen mukaan.  Laskumme tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

 

3. Referenssilupa

TALVEAlla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä viestinnässään. TALVEA saa kuitenkin julkaista yksityiskohtaisemman referenssikuvauksen vain asiakkaan erillisellä suostumuksella.

 

4. Palveluiden yleiset ehdot 

Tähän toimeksiantoon liittyvään työhön ja osapuolten väliseen suhteeseen sovelletaan liitteenä olevia verkkokaupan yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja (”Verkkokaupan yleiset ehdot”). Tämä kirje on verkkokaupan yleisissä ehdoissa mainittu ”Toimeksiantokirje”. Pyydämme teitä lukemaan verkkokaupan yleiset ehdot huolellisesti. Kiinnitämme teidän huomionne erityisesti seuraaviin yleisten ehtojen kohtiin:

Kohdat 8 – 19: Nämä kohdat määrittelevät toimitusehdot, sekä tyytyväisyystakuuta koskevat ehdot.

Kohdat 32 – 38: Nämä kohdat määrittelevät asemamme tilanteessa, jossa teidän etunne saattaa olla ristiriidassa meidän toisen asiakkaamme edun kanssa sekä luottamuksellisia tietoja koskevat velvollisuutemme (jotka on määritelty kohdassa 3).

Kohdat 43 – 48: Näissä kohdissa on määritelty korvausvelvollisuuttamme koskevat pääasialliset rajoittavat ehdot ja rajoitukset. Me emme korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja tai menetyksiä. Vastuumme palveluihin liittyvistä suorista ja välittömistä vahingoista on rajoitettu yleisten ehtojen mukaisesti yleisissä ehdoissa todettuun enimmäismäärään. Mahdolliset kanteet meitä vastaan on nostettava yhden vuoden kuluessa.

 

5. Vahvistaminen

Tilaamalla palvelun TALVEAn verkkokaupasta, asiakas samalla hyväksyy verkkokaupan mukaisen toimeksiannon kuvauksen toimeksiannon perustaksi. Tilaamalla palvelun TALVEAn verkkokaupasta asiakas samalla hyväksyy tämän Toimeksiantokirjeen, sekä sen liitteenä olevat verkkokaupan yleiset sopimus- ja toimitusehdot, kokonaisuudessa sellaisenaan muuttamattomina.

 

 6. Yhteydenotto

Kaikki toimeksiannon edetessä toimitettavat asiakirjat ym. pyydämme toimittamaan aina ensisijaisesti sähköisesti. Liitteenä olevien Verkkokaupan yleisten sopimus- ja toimitusehtojen kohdassa 53 tarkoitettu ilmoituksia koskeva postiosoite on TALVEAn Oulun toimisto, ellei muuta ole sovittu.

TALVEAn Oulun toimiston postiosoite: Pakkahuoneenkatu 12 B 19, 90100 Oulu

Liitteenä olevien Verkkokaupan yleisten sopimus- ja toimitusehtojen kohdassa 58 tarkoitettu yhteyshenkilö on asiakkuuspäällikkö Sari Leipälä, p. 040 191 1545sähköposti: sari.leipala@talvea.fi