TALVEAn verkkokaupan yleiset sopimus- ja toimitusehdot

Tämä verkkokauppa on Talvea Oy:n (2639415-9) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”TALVEA” käsittää kaikki konserniin kuuluvat yrityksen yhdessä ja erikseen) tiettyjen tuotteiden/palvelujen markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan TALVEAn ja sen yritysasiakkaiden välisessä kauppasuhteessa tilauksissa, jotka on tehty verkkokaupan kautta. Myös TALVEAn mahdollisten alihankkijoidensa kanssa toteuttamien verkkokaupasta ostettujen palveluiden osalta sovelletaan näitä sopimusehtoja. Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan kanssa laaditun yksittäisen toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa, tai jos pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan 28.7.2022 alkaen. TALVEAlla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Näitä ehtoja sovelletaan kulloinkin päivitetyssä muodossaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

 

Tilaaminen ja toimeksiannon vastaanottaminen

Verkkokaupan kautta tehty tilaus katsotaan sovituksi ja toimeksiannon suorittamisen alkaneen, kun TALVEA on vahvistanut tilauksen lähettämällä asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimeksiantokirjeen sekä TALVEAn yleiset ehdot, ja asiakas on hyväksynyt toimeksiantokirjeen sekä yleiset ehdot allekirjoituksellaan. TALVEA toimittaa toimeksiantokirjeen allekirjoitettavaksi visma signilla, ellei toisin ole sovittu. ‍

Tilintarkastuksen toimeksianto osakeyhtiössä syntyy yhtiökokouksen tekemällä valintapäätöksellä. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on annettava suostumus tehtävään ennen tilintarkastajan valintaa. Ennen suostumuksen antamista on tehtävä uuden asiakkaan arviointimenettely. Suostumus katsotaan annetun, kun toimeksiantokirje on lähetetty asiakkaalle allekirjoitettavaksi.

Verkkokaupasta tilattujen palveluiden toimitus on palvelun toteutuminen. Tilauksen yksityiskohdista sovitaan tarvittaessa asiakkaan kanssa sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt toimeksiantokirjeen. Palvelun toteuttamiseen voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin muutoksia, joista on aina sovittava erikseen TALVEAn kanssa.

TALVEAlla on oikeus hylätä tilattu palvelu ilman ennalta määriteltyä syytä. Ilmoitus palvelun hylkäämisestä on tehtävä palvelun tilaajalle kirjallisesti. Ilmoitus työn hylkäämisestä tehdään palvelun tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Toteutus ja toimittaminen

TALVEA sitoutuu suorittamaan verkkokaupasta tilatun palvelun yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on hyväksynyt toimeksiantokirjeen, ellei toisin ole erikseen sovittu tai palvelunkuvauksen yhteydessä muuta olla ilmoitettu.

Verkkokaupasta tilatun toimeksiannon sisältö ja laajuus määräytyvät toimeksiantokirjeen, sekä näiden ja TALVEAn yleisten ehtojen mukaisesti. Mikäli toimeksiantokirje sisältää näistä tai TALVEAn yleisistä ehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti verkkokaupan tilausta koskevan toimeksiantokirjeen ehtoja.

Palvelu toteutetaan kohtuudella edellytettävällä taidolla ja kohtuudella edellytettävää huolellisuutta noudattaen.

TALVEA suorittaa kaikki toimeksiannot asiakkaan antamien tietojen pohjalta.  Asiakas vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja täydellisyydestä. TALVEA ei ole velvollinen tarkistamaan asiakkaan toimittamien tietojen oikeellisuutta millään tavalla.

Yhteydenpito asiakkaan ja TALVEAn välillä tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. TALVEAlla on oikeus käyttää myös muita sähköisiä työkaluja ja automaatioratkaisuja toimeksiantojen suorittamisessa. Mikäli asiakas haluaa asiakirjoja toimitettavan postitse, on tästä aina sovittava erikseen. Mahdolliset matkakustannukset laskutetaan erikseen.

TALVEA ei ole velvollinen missään olosuhteissa päivittämään suullista tai kirjallista neuvoa, raporttia tai vastaavaa niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat tapahtuneet lopullisen neuvon, raportin tai vastaavan antamisen tai luovuttamisen jälkeen. TALVEA ei anna takuuta siitä, että tulevaisuuden tapahtumia tai olosuhteita taikka lainsäädännön muutoksia tulevaisuudessa olisi arvioitu tai ennustettu.

 

Oikeudet työn tuloksiin

Kaikki konsultointipalvelujen tuotokset (ei koske tilintarkastusta) on tarkoitettu vain asiakkaan hyväksi ja tietoon, eikä niitä saa kopioida, niihin viitata, tai niitä luovuttaa, taikka paljastaa kokonaisuudessaan (lukuun ottamatta asiakkaan omaa sisäistä käyttöä varten) tai miltään osin kolmannelle osapuolelle ilman TALVEAn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

Palkkiot ja kulut

Palveluihin liittyvät TALVEAn laskut muodostuvat palkkioista, kuluista ja niihin liittyvästä arvonlisäverosta sekä mahdollisista lisättävistä tai vähennyskelpoisista ulkomaan veroista (”Palkkio”). Palkkioon liittyvät yksityiskohdat ja maksuehdot on määritelty toimeksiantokirjeessä, sekä palvelukuvauksessa ja näissä sopimus- ja toimitusehdoissa. Palkkiot saattavat vaihdella annetuista arvioista, jotka ovat vain viitteellisiä.

Palveluiden hinta ilmoitetaan verkkokaupassa kunkin palvelun kohdalla palvelukuvauksessa ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään palvelun hintaan kassalla.

TALVEAn verkkokaupassa sijaitsevien palveluiden hinta määräytyy työmääräarvion osalta oletukselle, että palvelun suorittamiseksi tarvittava aineisto on TALVEAn käytettävissä ja oikeaa. Mikäli työn toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja muut seikat eivät ole loogisesti ja selkeästi todennettavissa, sovitaan lisätyöstä erikseen.

Verkkokaupassa sijaitsevien palveluiden hintaan ei sisälly mitään viranomaismaksuja, jotka aiheutuvat viranomaisille tehtävistä ilmoituksista, hakemuksista, asiakirjatilauksista sekä vastaavista. Viranomaisilmoituksista, -hakemuksista, asiakirjatilauksista sekä vastaavista aiheutuneet kulut tulevat asiakkaan kustannukseksi.

 

Laskutus ja maksuehdot

Maksu suoritetaan laskulla. Eräpäivä ilmoitetaan laskussa. TALVEA on oikeutettu perimään erääntyneelle ja maksamattomalle summalle korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa.

Mikäli palvelusopimus päättyy taikka sen mukaiset suoritukset lykkääntyvät, TALVEAlla on oikeus korvaukseen toteutuneista kuluista ja palkkioon tehdystä työstä arvonlisäverolla lisättynä (mikäli sovellettavissa). Siinä tapauksessa palkkio tehdystä työstä lasketaan palveluiden suorittamishetkellä voimassa olleen tuntihinnastomme mukaisesti.

Työ laskutetaan kerran kuukaudessa etenemisen mukaan. Lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

TALVEAlla on oikeus vaatia kaikista toimeksiannoista ennakkomaksua taikka laskuttaa suoritettua osuutta koskeva palkkion määrä kesken toimeksiannon.

TALVEAlla on oikeus olla aloittamatta tai keskeyttää aloitetun tilauksen suorittaminen, kunnes ennakkomaksu taikka toimeksiantoa tai sen osaa koskeva maksu on vastaanotettu.

 

Tyytyväisyystakuu

Tyytyväisyystakuu koskee kaikkia verkkokaupasta ostettuja konsultointipalveluja. Tyytyväisyystakuu ei kuitenkaan koske tilintarkastuspalveluita. Mikäli asiakas ei ole 100 % tyytyväinen ostamaansa palveluun, pyritään asiat aina ensin ratkaisemaan asiakkaan kanssa avoimesti neuvotellen.

Mikäli kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei neuvotteluista huolimatta löydy, jätämme siihen saakka toimitetun toimeksiannon asiakirjat ja muun aineiston laskuttamatta. Mikäli työ on saatettu loppuun, jätämme toimitetun, mutta laskuttamattoman työn takuun puitteissa laskuttamatta.

Tyytymättömyydestä on ilmoitettava TALVEAlle kirjallisesti ennen kuin työ on laskutettu. Tyytyväisyystakuuseen ei ole mahdollista vedota enää sen jälkeen, kun toimeksianto on laskutettu.

Tyytyväisyystakuu ei koske tyytymättömyyttä, mikä johtuu kolmannen osapuolen toiminnasta.

 

Toimeksiannon keskeyttäminen ja peruutusehdot

Kumpikin sopimusosapuolista voi milloin tahansa päättää palvelusopimuksen tai keskeyttää sen toimeenpanon antamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen. Tämän kohdan mukaisella päättämisellä tai keskeyttämisellä ei ole vaikutusta osapuolille ennen päättämistä tai keskeyttämistä syntyneisiin oikeuksiin, ja kaikki meille kuuluvat summat on suoritettava kokonaisuudessaan, kun päättäminen tai keskeyttäminen tulee voimaan. TALVEA ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä tai peruutuksesta asiakkaalle koituvia kuluja tai vahinkoja.

 

Reklamaatiot

Mikäli palvelun asiakas haluaa keskustella TALVEAn kanssa palveluiden parantamisesta tai tehdä palveluita koskevan valituksen, pyydämme asiakasta kääntymään toimeksiantokirjeessä mainitun yhteyshenkilön puoleen. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistuksi, pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä toimitusjohtajaamme mieluiten kirjallisesti osoitteella TALVEA Oy/ Toimitusjohtaja, Pakkahuoneenkatu 12B, 90100 OULU. Tutkimme valituksen nopeasti ja teemme voitavamme ongelman ratkaisemiseksi.

 

Luottamuksellinen tieto

TALVEA saattaa palveluiden suorittamisen aikana saada tietoon asiakasta koskevaa luottamuksellista tietoa (”Luottamuksellinen Tieto”). Luottamuksellista Tietoa käsiteltäessä TALVEA noudattaa sitä sitovia Suomen lainsäädännön vaatimuksia. TALVEAlla on oikeus noudattaa kaikkia Suomen lain ja sitä sitovien viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen asettamia vaatimuksia luovuttaessaan Luottamuksellista Tietoa. Tätä ehtoa ei sovelleta siihen Luottamukselliseen Tietoon, joka on muutoin tullut julkiseksi. TALVEA voi luovuttaa tai paljastaa asiakkaaseen tai palveluihin liittyvää tietoa, myös Luottamuksellista Tietoa, salassapitoedellytyksin muille TALVEA-Henkilöille työn laadun tukemiseksi ja sitä koskevien standardien noudattamista. Tämä ehto ei myöskään rajoita TALVEAn oikeutta luovuttaa Luottamuksellista Tietoa TALVEAn vakuutuksenantajille tai neuvonantajille salassapitoedellytyksin. TALVEA saattaa myydessä ja markkinoidessa palveluitaan haluta ilmaista, että on suorittanut teille palveluita, jolloin TALVEAlla on oikeus ilmaista sopimussuhteen olemassaolo ja sopimuksen perusteella suoritetun työn yleinen laji tai luonne sekä kaikki sellaiset yksityiskohdat, jotka ovat tulleet julkisiksi.

 

Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset olosuhteet

Kumpikaan osapuolista ei syyllisty sopimusrikkomukseen eikä vastaa sopimuksen noudattamatta jättämisestä, joka johtuu osapuolen kohtuudella edellytettävien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista seikoista. Siinä tapauksessa, että tällainen osapuoleen vaikuttava seikka ilmaantuu, tämän osapuolen tulee ilmoittaa asiasta niin pian kuin kohtuudella mahdollista toiselle osapuolelle, jolla on mahdollisuus keskeyttää palvelusopimus esteen ajaksi tai päättää palvelusopimus heti voimaantulevalla ilmoituksella.

 

Vastuuvapaus

Liittyen asiakkaan verkkokaupasta tilaamiin palveluihin suljemme pois kaikkien TALVEA-henkilöiden vastuun kaikista epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä (mukaan lukien menetetyn tuoton), jonka asiakas (tai muu vastaava taho) on kärsinyt palveluihin liittyen riippumatta siitä, kuinka vahinko on aiheutunut. Tämä ei kuitenkaan koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja epäsuoria tai välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelujen kautta käsitellään erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa.

 

Sovellettava laki

Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

 

Tietosuoja

Ks. tietosuojaseloste