Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Sisäisen tarkastuksen sisältö - TALVEA

Sisäisen tarkastuksen sisältö

25 syyskuun, 2020
Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan näkökulmasta voidaan todeta, että sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota sen riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Sisäisen tarkastuksen velvollisuutena on arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkiä siten edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisellä tarkastuksella ei ole yhtä kansalliseen tai kansainväliseen lainsäädäntöön perustuvaa määritelmää. Sisäinen tarkastus on määritelty kansainvälisen ammattijärjestö IIA:n (The Institute of Internal Auditors) ammatillisten käytäntöjen ajatusmallissa.

Sisäisen tarkastuksen sisältö IIA:n tarkoittamassa sisäisessä tarkastuksessa

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa IIA:n kansainvälinen ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli (International Professional Practices Framework = IPPF). Tämä ajatusmalli pitää sisällään seuraavat osatekijät:
• sisäisen tarkastuksen määritelmä
• sisäisen tarkastuksen pääperiaatteet
• sisäisen tarkastuksen ammattistandardit
• sisäisen tarkastuksen eettiset säännöt
• soveltamisohjeet
• täydentävät ohjeet

Neljä ensimmäistä osa-aluetta muodostaa pakollisen viitekehyksen ja kaksi viimeistä suositellut ohjeet.

Sisäisen tarkastuksen määritelmän mukaan sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen pääperiaatteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

• Toimii rehellisesti
• On ammattitaitoinen ja huolellinen
• On objektiivinen ja puolueeton
• Toiminta ohjautuu organisaation strategioiden, tavoitteiden ja riskien mukaisesti
• On organisatorisesti riippumaton ja sillä on riittävät voimavarat
• Toiminta on laadukasta ja sitä kehitetään jatkuvasti
• Viestii tuloksellisesti
• Tarjoaa riskilähtöistä varmistusta
• On näkemyksellinen, ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut
• Edistää organisaation kehittymistä

Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Ne koskevat sekä henkilöitä että sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä ja ovat luonteeltaan velvoittavia. IIA:n eettisissä säännöissä on kaksi kokonaisuutta:

• periaatteet, jotka ovat olennaisia sisäisen tarkastuksen ammatille ja toiminnalle.
• käyttäytymissäännöt, jotka kuvaavat sitä käyttäytymistä, jota sisäisiltä tarkastajilta odotetaan. Nämä säännöt auttavat periaatteiden käytäntöön soveltamisessa. Niiden tarkoituksena on ohjata sisäisiä tarkastajia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Ammattistandardit ovat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja toteutusta kuvaavia keskeisiä periaatteita. Ne muodostavat sisäisen tarkastuksen toteutusta ja edistämistä tukevan ajatusmallin. Ammattistandardit ovat luonteeltaan velvoittavia. Ne koostuvat sisäisen tarkastuksen ammattia ja sen toiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevista perusvaatimuksista, näiden perusvaatimusten termejä ja käsitteitä selventävistä tulkinnoista.

Ammattistandardit rakentuvat ominaisuus-, toteutustapa- ja soveltamisstandardeista.

Ominaisuusstandardit koskevat sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitavien organisaatioiden ja toimijoiden ominaispiirteitä.

Toteutustapastandardit kuvaavat sisäisen tarkastuksen tehtävien luonteen ja määrittävät ne laatuvaatimukset, joihin vertaamalla näistä tehtävistä suoriutumista voidaan arvioida. Ominaisuus- ja toteutustapastandardit koskevat kaikkia sisäisen tarkastuksen tuottamia palveluja.

Soveltamisstandardit syventävät ominaisuus- ja toteutustapastandardeja ja sisältävät arviointi- ja varmistus- tai konsultointitehtäviä koskevia vaatimuksia.

Sisäinen tarkastus voidaan jakaa IIA:n tarkoittamaan sisäiseen tarkastukseen ja muuhun sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkastus voidaan jaotella myös sen mukaan, tekeekö sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastuksen ammattihenkilö (henkilö, joka on suorittanut CIA-tutkinnon ja mahdollisesti muita IIA:n hyväksymiä tutkintoja) vai tekeekö sisäisen tarkastuksen muu henkilö, jolla ei ole IIA:n hyväksymiä ammattitutkintoja. Valitsemalla TALVEA:n sisäisen tarkastuksen palvelutuottajaksi asiakas varmistuu siitä, että sisäinen tarkastus pitää sisällään IIA:n tarkoittaman sisäisen tarkastuksen ja sen, että tarkastuksesta vastaa CIA (sisäisen tarkastuksen yleistutkinto) – ja CGAP-tutkinnon (julkisyhteisön sisäisen tarkastuksen erikoistutkinto) suorittanut henkilö

Kuopiossa 25. syyskuuta 2020

Jukka Malkki
KHT, JHT, CIA, CGAP
Tarkastusliiketoiminnan johtaja
Kuopion toimiston johtaja

Lisätietoja:
Jukka Malkki
jukka.malkki@talvea.fi
044 711 3593

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.