Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta kuntakonsernissa - TALVEA

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta kuntakonsernissa

26 lokakuun, 2020

Mitä on sisäinen tarkastus?

Sisäisen tarkastuksen määritelmän mukaan sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa.

Onko sisäinen tarkastus lakisääteistä?

Sisäinen tarkastus itsessään ei ole lakisääteistä. Laki kuitenkin velvoittaa kuntakonserneja huolehtimaan sisäisestä valvonnasta ja sisäinen tarkastus on osa tätä sisäistä valvontaa.

Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen kuntaorganisaatioissa

Sisäinen tarkastus on objektiivista, riippumatonta ja ammattimaista arviointi-, varmistus-, ja konsultointitoimintaa, joka on mahdollista järjestää

 • Omana toimintonaan
 • Ulkopuolelta ostettuna palveluna
 • Omana toimintona, jota täydennetään ostopalveluna

Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan sisäinen tarkastus on järjestetty vaihtelevasti eri kuntaorganisaatioissa tai ei ole järjestetty ollenkaan.

Sisäisellä tarkastuksella ei siis tarkoiteta oman henkilöstön tekemään sisäistä valvontaa, johon termi usein sekoitetaan.

Mitä tarkoittaa sisäinen valvonta kunnassa ja kuntakonsernissa?

Sisäisen valvonnan avulla mm. kunnan johto kuten johtavat viranhaltijat, kunnanhallitus sekä lauta- ja johtokunnat pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista, tuloksellista sekä hyvän hallintotavan mukaista ja että toimintaan liittyvät riskit ovat riittävissä määrin tunnistettu ja otettu huomioon.

Käytännössä sisäinen valvonta voi tarkoittaa esimerkiksi sen varmentamista, että päätöksenteon pohjana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan.

Mitä tarkoittaa ammattimainen sisäinen tarkastus?

Sisäinen tarkastus voidaan jakaa

 • IIA:n (Institute of Internal Auditors) tarkoittamaan sisäiseen tarkastukseen ja
 • muuhun sisäiseen tarkastukseen

Sisäinen tarkastus voidaan jaotella myös sen mukaan, tekeekö sisäisen tarkastuksen

 • sisäisen tarkastuksen ammattihenkilö (henkilö, joka on suorittanut CIA-tutkinnon ja mahdollisesti muita IIA:n hyväksymiä tutkintoja) vai
 • muu henkilö, jolla ei ole IIA:n hyväksymiä ammattitutkintoja.

Sisäisen tarkastuksen palveluntuottajaa valitessa kannattaa varmistaa, että tarkastus pitää sisällään IIA:n tarkoittaman sisäisen tarkastuksen ja sen, että tarkastuksesta vastaa vähintään CIA-tutkinnon (sisäisen tarkastuksen yleistutkinto) suorittanut henkilö.

Riippumattomuus: sama palveluntuottaja sisäisenä ja ulkoisena tarkastajana

Sisäisen tarkastuksen palveluntuottaja voi joutua tilanteeseen, jossa häneltä kysytään mahdollisuutta tehdä yhtiössä sisäistä tarkastusta tilanteessa, jossa sama palveluntuottaja toimii myös ulkoisena tilintarkastajana. Tällaisissa tilanteessa sisäisen tarkastuksen palveluntuottaja joutuu arvioimaan objektiivisuutta ja riippumattomuutta mm. sisäisen tarkastuksen eettisten sääntöjen ja ammattistandardien (IIA:n vahvistama) valossa.
Mikäli sisäisen tarkastuksen palveluntuottajana on sama yhteisö kuin yhtiön ulkoisen tilintarkastuksen palveluntuottaja on riskinä, että sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden ja objektiivisuuden vaatimus ei täyty. Aiheesta tarkemmin täällä.

Sisäisen tarkastuksen hyödyt

Sisäisen tarkastuksen tuottamat hyödyt liittyvät tyypillisesti seuraaviin

 • Oikeiden toimintatapojen käyttöönotto organisaatiossa
 • Prosessien tehostaminen ja parantaminen
 • Hankintaprosessin kehittyminen
 • Julkisiin hankintoihin liittyvän päätöksenteon avoimuuden parantuminen
 • Riskienhallinnan kehittyminen: tunnistaminen, analysointi, käsittely ja seuranta
 • Raportoinnin kehittyminen
 • Säästöjen kautta saavutetut taloudelliset hyödyt

TALVEAn sisäisen tarkastuksen palvelu julkishallinnon organisaatioille

Valitsemalla TALVEAn sisäisen tarkastuksen palveluntuottajaksi asiakas varmistaa, että tarkastus pitää sisällään IIA:n tarkoittaman sisäisen tarkastuksen ja sen, että tarkastuksesta vastaa aina CIA- (sisäisen tarkastuksen yleistutkinto) ja CGAP-tutkinnon (julkisyhteisön sisäisen tarkastuksen erikoistutkinto) suorittanut henkilö.

Meiltä löytyy vahvaa osaamista erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sisäiseen tarkastukseen. Asiakkainamme on mm. kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä ja seurakuntia.

Lisätietoja palvelusta täällä.

Lisätietoja:

Jukka Malkki KHT, JHT, CIA, CGAP
p. 044 7113 593
jukka.malkki@talvea.fi

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.