Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Tilintarkastuspalveluiden hankinta julkishallinnossa ilman avointa kilpailutusta on vastoin hyvää hallinto- ja toimintatapaa - TALVEA

Tilintarkastuspalveluiden hankinta julkishallinnossa ilman avointa kilpailutusta on vastoin hyvää hallinto- ja toimintatapaa

20 lokakuun, 2021

Tilintarkastuspalveluiden hankinta julkishallinnossa ilman avointa kilpailutusta on vastoin hyvää hallinto- ja toimintatapaa, oikeusperiaatteita ja jopa hankintalakia.

 

Julkishallinnossa on ollut usein tapana hankkia sekä tilintarkastuksen että sisäisen tarkastuksen palveluita ilman avointa kilpailutusta suorahankintana. Vaikka hankinnan arvo ei ylittäisi hankintalain rajoja (pienhankinta), toimintamalli ei ole hyväksyttävä. Tämä perustuu seuraaviin seikkoihin:

Myös pienhankinnat (alle 60.000€) mainitaan hankintalain tavoitteita koskevassa pykälässä. Sen mukaan kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Tällä viitataan mm. pienhankintojen avoimeen ilmoittamiseen

Viranomaismuotoisissa hankintayksiköissä tulee myös huomioida hallintolain 6 §:ssä säädetyt hallinnon yleiset oikeusperiaatteet: 

  • yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • objektiviteettiperiaate, joka edellyttää viranomaisilta asiallista ja puolueetonta toimintaa
  • suhteellisuusperiaate
  • tasapuolisen kohtelun vaatimus
  • harkintavallan väärinkäytön kielto

Myöskin pienhankinnoissa tulee huomioida kuntalain

  • tasapuolisuus-,
  • avoimuus- ja
  • menettelytapavelvoitteet.

Näitä hyvän hallinnon oikeusperiaatteita sovelletaan aina, joten niitä on noudatettava myös pienhankintojen toteutuksessa.

  • Lisäksi pienhankinnoissa voi tulla huomioitavaksi rajat ylittävä intressi ja sen hankinnalle asettamat avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaateet (SEUT -sopimus)
  • Lisäksi hankintalain pilkkomiskiellon mukaan hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin. Tämä periaate koskee myös pienhankintoja. Pienhankinnasta saattaakin yhdistettynä muodostua hankintalain tarkoittama luonteva hankintakokonaisuus, joka ylittää kansalliset kynnysarvot

Lisäksi mikäli julkishallinnon tilintarkastuspalveluja ja ammattimaisen sisäisen tarkastuksen palveluita (myös pienhankinnat) ei kilpailuteta edellä kuvatulla avoimesti ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti, on vaarana, että sekä tilintarkastuksen että sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ja objektiivisuus vaarantuu.

Suosittelemme käsittelemään tilintarkastuspalveluiden hankinnan julkisyhteisössä siten, että yllä mainitut periaatteet tulevat huomioiduksi myös alle 60.000 euron hankinnoissa.

 

Jukka Malkki KHT, JHT, CIA, CGAP

Lue myös aiempi kirjoitukseni aiheesta sisäinen ja ulkoinen tarkastus samalta palveluntuottajalta, näkökulmana riippumattomuuden ja objektiivisuuden vaarantuminen.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.