Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Mitä huomioida yritykselle sopivan tilintarkastajan valinnassa? - TALVEA

Mitä huomioida yritykselle sopivan tilintarkastajan valinnassa?

27 tammikuun, 2023
Mitä huomioida yritykselle sopivan tilintarkastajan valinnassa - TALVEA

Julkaisemme neliosaisen blogisarjan tilintarkastajan valintaan liittyen. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme tilintarkastajan valintaan liittyviä (lainsäädännöllisiä) lähtökohtia, toisessa osassa käsittelemme yritykselle sopivan tilintarkastajan valintaa ja kolmannessa osassa tulemme esittelemään tarkastusprosessia. Lisäksi blogisarjan neljännessä osassa julkaisemme julkisyhteisöjen tilintarkastajan valintaan liittyviä erityispiirteitä käsittelevän kirjoituksen.

Blogisarjan toisessa osiossa vastaamme kysymyksiin:

 

Mitä lakisääteisiä vaatimuksia on (soveltuvan) tilintarkastajan valinnalle?

 

Tilintarkastajaa valitessa tulee huomioida lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tilintarkastus on tarkoin säädeltyä toimintaa ja tilintarkastaja saa toimia vain Patentti- ja rekisterihallinnon (PRH) hyväksymä tilintarkastustutkinnon suorittanut henkilö. Tilintarkastajan niin sanottu perustutkinto on HT-tutkinto, jonka suorittanut saa toimia tilintarkastajana. Tilintarkastuksen erikoistumistutkintoja ovat KHT- ja JHT-tutkinnot, jotka on mahdollista suorittaa HT-tutkinnon lisäksi. KHT-tutkinnon suorittaneella tilintarkastajalla on erityisosaaminen yleisen edun kannalta merkittävistä yrityksistä, ja JHT-tutkinnon suorittanut on erikoistunut julkisyhteisöjen ja -konsernien erityispiirteisiin. Tutkinnon suorittaneet rekisteröidään PRHn tilintarkastajarekisteriin, josta yritysten on mahdollista hakea itselleen sopivia tilintarkastajakandidaatteja. Tilintarkastajahakuun pääset tutustumaan tästä.

 

Koska tilintarkastajaksi tulee valita HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö?

 

Tilintarkastajaksi on valittava KTH-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö (TTL2:5§), mikäli tarkastettava yritys on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö tai jos yhteisössä tai säätiössä päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista rajaehdoista

 • taseen loppusumma ylittää 25 M€,
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 M€,
 • yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 hlöä.

Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt käsittävät säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat yhteisöt sekä luotto- ja vakuutuslaitokset.

Velvollisuudesta valita JHT-tilintarkastaja säädetään julkisyhteisöjä säätelevissä laeissa. Velvollisuus koskee kuntia ja kuntayhtymiä (Kuntalaki 122§) sekä seurakuntia ja seurakuntayhtymiä (Kirkkojärjestys 157§). Mikäli yhteisöllä tai säätiöllä ei ole edellä esitetyn perusteella velvoitetta valita KHT- tai JHT-tilintarkastajaa, riittää että tilintarkastajaksi valitaan HT-tilintarkastaja. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että tilintarkastajaksi valitaan tässäkin tapauksessa KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Joissain tapauksissa se voi olla järkevää yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta. Näitä tilanteita käsitellään lisää alla.

 

Onko tilintarkastajan valintavaatimuksiin poikkeuksia?

 

On tärkeä huomioida, että yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhteisön säännöissä saattaa olla laista poikkeavia vaatimuksia tilintarkastajan valinnalle myös auktorisoinnin osalta. Nämä säännökset eivät voi olla lain säädöksistä vapauttavia, mutta niitä tiukempia vaatimuksia saattaa esiintyä, ja ne ovat tällöin yritystä sitovia. Lisäksi erityislainsäädäntö saattaa asettaa erityisvelvoitteita. Esimerkiksi luottolaitosten tulee luottolaitoksista annetun lain 12 luvun 13§n nojalla valita aina vähintään yksi KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö luottolaitoksen koosta riippumatta.

 

Mitä yrityskohtaisia seikkoja on hyvä huomioida tilintarkastajan valinnassa?

Yrityksen ominaispiirteet ja pitkän aikavälin tavoitteet

 

Tilintarkastajaa valitessa on hyvä pohtia myös yrityksen ominaispiirteitä sekä pitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkiksi yrityksen toimiala, koko, konsernirakenne ja toiminnan kansainvälisyys ovat sellaisia ominaispiirteitä, jotka kannattaa tilintarkastajaa valitessa huomioida. Lisäksi on hyvä huomioida, minkälaisia pitkän aikavälin tavoitteita yrityksellä on ja miten ne vaikuttavat yrityksen ominaispiirteisiin tulevaisuudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvu- ja kehitystavoitteet, listautuminen, kansainvälistyminen ja organisaatiorakenteen muutokset.

Yrityksen toimiessa toimialalla, jota koskee tiukka tai laaja sääntely tai toimialan liiketoimintamallit ovat monimutkaisia, voi yritys hyötyä siitä, että tilintarkastajalla on kokemusta vastaavista tarkastuskohteista. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi pankki- ja vakuutustoimiala, rakentamistoimiala, sähkö- ja energiatoimiala sekä sosiaali- ja terveysala.

Yrityksen koko, konsernirakenne ja toiminnan monimutkaisuus ovat tekijöitä, jotka asettavat vaatimuksia tilintarkastuksen resursointiin. Resursseja on oltava riittävästi tilintarkastuksen suorittamiseksi laadukkaasti toivotussa ajassa ja mahdolliset henkilöriskit huomioiden.

Kansainvälisyys tai tavoitteet kansainvälistyä ovat myös seikkoja, jotka asettavat vaatimuksia tilintarkastajan osaamiselle. Aikaisempi tarkastuskokemus kansainväliseen kauppaan liittyvistä säädöksistä, verkostot yhteistyökumppaneihin tai organisaatiorakenteen mahdollistama yhteistyö kyseisen kohdemaan lainsäädäntöön erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa, voivat olla yrityksen näkökulmasta hyödyksi.

Mikäli yrityksellä on tavoitteena listautua, voi yritys ennakoida ja valita tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastajan, jolla on tarvittava pätevyys listayhtiöiden tarkastamiseen ja yhteisön, jolta on mahdollista saada tukea myös listautumiseen liittyvissä seikoissa.

Lisäksi, jos yrityksellä on kasvu- ja kehityshalukkuutta, hyötyy se usein myös siitä, että tilintarkastajaan on hyvä keskusteluyhteys. Saman talon sisältä on tärkeä olla saatavissa jouhevasti asiantuntevaa konsultointia lakisääteisen tilintarkastuksen ylittävissä laki- ja verokysymyksissä, joita yrityksen kasvun eri vaiheissa tulee väistämättä vastaan.

On hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti tilintarkastajalla on valmius tarkastaa auktorisoinnin sallimissa rajoissa kaikenlaisia tarkastuskohteita.

 

Toiveena minimivaatimusten täyttäminen vai kumppani toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen?

 

Tilintarkastajan valinnan yhteydessä on hyvä keskustella tilintarkastukselle asetetuista odotuksista. Tällöin on hyvä erottaa se, mikä kuuluu lakisääteisen tilintarkastuksen – eli tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen (TTL 3:1§) – ja mikä lisäpalvelujen piiriin.

Lue TALVEAn tilintarkastuspalveluista.Lue TALVEAn tilintarkastuspalveluista. Tarjoamme vahvaa tilintarkastusosaamista (erityisesti) kehittämishaluisille organisaatioille. Käytössäsi on myös laaja laki- ja vero-osaamisemme.

Voit myös halutessasi laskea hinnan lakisääteiselle tilintarkastukselle TALVEAn verkkosivuilla olevalla laskurilla, johon pääset tästä.

 

Toimintatavat – sähköinen vs. paperinen tilintarkastus vai jotain tältä väliltä?

 

Myös sillä, minkälaisia työskentelymetodeja käytetään tai toivotaan käytettävän, voi olla merkitystä tilintarkastajan valinnassa. Taloushallinnon sähköistyessä valtaosa aineistosta on siirtynyt paperiaineistosta sähköiseen muotoon joko kokonaan tai osittain. Myös tilintarkastuksessa on siirrytty enemmän tai vähemmän paperisesta maailmasta sähköiseen maailmaan. Teknologiakehitys on puolestaan luonut mahdollisuuksia, kuten robotiikan sekä data-analytiikan hyödyntämisen tilintarkastuksissa. Nämä kaikki edellä kuvatut tehostavat tarkastusta ja mahdollistavat suurien data-aineistojen tehokkaamman läpikäynnin. Asiakkaalle nykyaikaisten tarkastusmenetelmien hyödyntäminen näkyy laadukkaampana tilintarkastuksena ja tarkempina tarkastushavaintoina.

Lisäksi palaverit asiakkaan ja tilintarkastajan välillä ja jopa tilintarkastajan osallistuminen inventointeihin on voitu siirtää sähköisillä alustoilla toteutettaviksi, mikä on vapauttanut aikaa siirtymisistä itse tarkastustyöhön. Sähköinen tilintarkastus vapauttaa aikaa olennaisesti myös asiakkaan henkilöstöltä, kun aineistojen läpikäynti on mahdollista tehdä etänä ilman asiakkaan läsnäoloa.

Tilintarkastajilla on käytössään erilaisia käytäntöjä tilintarkastuksen osalta, ja niistä voi olla hyvä keskustella tilintarkastajan valinnan yhteydessä.

TALVEAssa panostamme vahvasti digitaalisiin työkaluihin, alaa uudistaviin ratkaisuihin sekä sähköiseen toimintamalliin. Lue TALVEAn tilintarkastuspalvelusta ja tavastamme toimia.

 

Yritykselle sopivan tilintarkastajan valinta – 3 kohdan muistilista

                             

Muistilista tilintarkastajan valintaan Tarkasta tuleeko tilintarkastajaksi valita HT-, KHT- vai JHT-tilintarkastaja tai kenties tilintarkastusyhteisö.
 • Muista huomioida yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai yhteisön sääntöjen vaatimukset.
Muistilista tilintarkastajan valintaanPohdi, onko yrityksessäsi ominaispiirteitä, jotka olisi hyvä huomioida tilintarkastajan aiemmassa kokemuksessa ja osaamisessa.
 • Toimiala
 • Yrityksen koko ja konsernirakenne
 • Toiminnan kansainvälisyys tai tavoitteet kansainvälistyä
 • Listautumistavoite
 • Yrityksen kasvu- ja kehityshalukkuus
Muistilista tilintarkastajan valintaan Tutustu valitsemasi palveluntarjoajan toimintamalliin.
 • Minimivaatimukset vai kumppani toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen?
 • Perinteinen vai sähköinen toimintamalli?
 • Hyödyntääkö tilintarkastaja nykyaikaisia tarkastustyökaluja?

 

Onko tilintarkastajan valinta ajankohtaista?

Tarjoamme kotimaiset tilintarkastuspalvelut yli 25 vuoden kokemuksella kaikkialle Suomeen. Tutustu TALVEAn tilintarkastuspalveluihin tai laske tilintarkastuksen hinta ja tee tilaus helposti verkosta!

Tutustu tilintarkastuspalveluihin ➜
Laske tilintarkastuksen hinta ➜

Ota yhteyttä!

 

Ota meihin yhteyttä jättämällä yhteydenottopyyntö, varaa maksuton etätapaaminen tai soita Jonille 040 148 4234.

 

Joni Tuomainen -TilintarkastuspalvelutJoni Tuomainen
KHT, JHT, KRT, osakas
040 148 4234
joni.tuomainen@talvea.fi

 

Joni vastaa TALVEAn yritystarkastusliiketoiminnasta. Jonilla on kymmenen vuoden kokemus tilintarkastuksesta usean eri toimialan ja kokoluokan tilintarkastustoimeksiannoissa. Asiakkaina on ollut niin perhe- ja kasvuyrityksiä, pörssiyhtiöitä kuin julkishallinnon organisaatioita.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.