Yritysrakenteen suunnittelu – Taso 2

6700,00 

Yritysrakenteen suunnittelu pk-yhtiölle, jolla on toiminnassa useita muuttujia (laaja)

Yritysrakenteen suunnittelu on työkalu yhtiön omistajille ja johdolle yhtiön rakenteeseen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien hahmottamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Työssä tutkitaan, mitä vaihtoehtoja yhtiön omistus- / yritysrakenteelle on (esim. suora henkilöomistus, holding-yhtiö, sisaryhtiörakenne), ja mitkä ovat eri malleihin liittyvät edut ja haitat, kun otetaan huomioon yhtiön ja omistajien etu sekä verosuunnittelu. Osana työtä pyrimme arvioimaan myös yhtiön tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen ja eri toimien ajoitukseen. Työn lopputuloksena saatte selkeän käsityksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista, niiden eduista ja haitoista juuri teidän tilanteessanne sekä TALVEAn suosituksen etenemisestä.

Työn sisältö:

 • Yhtiöön tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta (mm. tilinpäätös ja verotustiedot, omistukseen liittyvät muutokset)
 • Saatua kuvaa täydennetään omistajia / johtoa kuulemalla, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ymmärrys yhtiön tilanteesta ja tavoitteista
 • Alustava muistio havainnoista sekä etenemisvaihtoehdoista
 • Havaintojen läpikäyntipalaveri sekä työn tarkennus tarvittaessa
 • Lopullinen raportti asiakkaalle ja TALVEAn suositus etenemisestä

Palvelu sisältää 1-2 palaveria asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäpalaverit 250 € / tapaaminen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.

Kenelle?

Laajan palvelun taso 2 kannattaa valita, kun

 • toiminnan laajuus ylittää 8M€:n liikevaihdon ja tase on yli 4M€ tai
 • yrityskokonaisuudessa on useita kotimaisia yhtiöitä. Tutkittavaksi tulee useamman kuin yhden liiketoimintayhtiön ja muiden yhtiöiden keskinäiset suhteet ja vaikutukset kokonaisuuteen tai
 • yrityskokonaisuudessa on hahmotettavissa useita mahdollisia kehityspolkuja

Miksi?

Ydinkysymys liittyy edelleen tyypillisesti holding-yhtiön ja konsernirakenteen etujen ja haittojen analysointiin (vrt. taso 1). Onko yhtiön suora henkilöomistus edelleen optimaalisin rakenne yhtiön omistukseen vai kannattaisiko omistus järjestää esim. holding-yhtiön kautta? Tavoiteltavat hyödyt liittyvät kolmeen teemaan:

 1. Riskienhallinta
 2. Toiminnan järkevöittäminen
 3. Liiketaloudellisesti perustellun järjestelyn yhteydessä syntyvien osingon- ja varojenjakoon sekä osakkeiden luovutukseen liittyvät verohyödyt

Lisäksi tutkittavaksi tulee usein seuraavan tyyppisiä kysymyksiä:

 • Yhtiössä saattaa olla lähivuosina tapahtumassa omistajanvaihdos. Tuoko yritysrakenteen muuttaminen lisäarvoa omistajanvaihdokseen? Miten mahdollinen rakennejärjestely ja eri toimet kannattaa ajoittaa keskenään?
 • Yhtiöllä on enemmän kuin yksi liiketoimintakokonaisuus. Kannattaako liiketoimintaa harjoittaa yhden vai useamman yhtiön kautta?
 • Yhtiössä ollaan sitouttamassa henkilöstöä tai ottamassa mukaan uusia osakkaita. Kannattaako osakkaiden tulla mukaan yhtiön toimintaan henkilöinä vai oman yhtiön kautta?
 • Ollaan hankkimassa uutta liiketoimintaa tai luopumassa vanhasta. Miten muutokset kannattaa ottaa huomioon yritysrakenteessa?

Aikataulu:

TALVEA sitoutuu toteuttamaan työn 1-2 kuukauden kuluessa toimeksiannon hyväksymisestä, mikäli työn toteutus ei viivästy TALVEAsta riippumattomista syistä.

Muuta huomioitavaa:

Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 4 työpäivää. TALVEA ei ota vastuuta siitä, että mainitussa ajassa kaikki mahdollisuudet ja riskit pystytään kartoittamaan täydellisesti. Mikäli työn edetessä tulee esiin joitain sellaisia näkökulmia, joita ei mainitussa ajassa ole mahdollista kohtuudella selvittää, mutta joiden tarkempi tutkiminen olisi asiakkaan edun mukaista, sovitaan lisätyöstä erikseen. Mahdollisesta yritysjärjestelyn toteutuksesta tai muusta lisätyöstä kuten ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisesta sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Ostoskori