Yritysrakenteen suunnittelu – Taso 1

3900,00 

Yritysrakenteen suunnittelu yrittäjävetoiselle pk-yhtiölle (kevyt) Yritysrakenteen suunnittelu on työkalu yhtiön omistajille ja johdolle yhtiön rakenteeseen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien hahmottamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Työssä tutkitaan, mitä vaihtoehtoja yhtiön omistus- / yritysrakenteelle on (esim. suora henkilöomistus, holding-yhtiö, sisaryhtiörakenne), ja mitkä ovat eri malleihin liittyvät edut ja haitat, kun otetaan huomioon yhtiön ja omistajien etu sekä verosuunnittelu. Osana työtä pyrimme arvioimaan myös yhtiön tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen ja eri toimien ajoitukseen. Työn lopputuloksena saatte selkeän käsityksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista, niiden eduista ja haitoista juuri teidän tilanteessanne sekä TALVEAn suosituksen etenemisestä.

Työn sisältö:

  • Yhtiöön tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta (mm. tilinpäätös ja verotustiedot, omistukseen liittyvät muutokset)
  • Saatua kuvaa täydennetään omistajia / johtoa kuulemalla, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ymmärrys yhtiön tilanteesta ja tavoitteista
  • Alustava muistio havainnoista sekä etenemisvaihtoehdoista
  • Havaintojen läpikäyntipalaveri sekä työn tarkennus tarvittaessa
  • Lopullinen raportti asiakkaalle ja TALVEAn suositus etenemisestä

Palvelu sisältää 1-2 palaveria asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäpalaverit 250 € / tapaaminen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.

Kenelle?

Taso 1 on sopiva työn laajuus tyypilliselle yrittäjävetoiselle pk-yhtiölle, kun olemassa oleva yritysrakenne on kohtuullisen yksinkertainen (esim. suora henkilöomistus) ja omistus on keskittynyttä. Esimerkiksi

  • Yhtiön liikevaihto on alle 8M€ ja tase alle 4M€
  • Yrityskokonaisuus sisältää 1 kotimaisen liiketoimintayhtiön + mahdolliset kiinteistö- tai ns. pöytälaatikkoyhtiöt

Miksi?

Ydinkysymys liittyy tyypillisesti holding-yhtiön ja konsernirakenteen etujen ja haittojen analysointiin. Onko yhtiön suora henkilöomistus edelleen optimaalisin rakenne yhtiön omistukseen vai kannattaisiko omistus järjestää esim. holding-yhtiön kautta?

Tavoiteltavat hyödyt liittyvät kolmeen teemaan:

  1. Riskienhallinta
  2. Toiminnan tehokkuus
  3. Liiketaloudellisesti perustellun järjestelyn yhteydessä syntyvien osingon- ja varojenjakoon sekä osakkeiden luovutukseen liittyvät verohyödyt

Aikataulu:

TALVEA sitoutuu toteuttamaan työn 1 kuukauden kuluessa toimeksiannon hyväksymisestä, mikäli työn toteutus ei viivästy TALVEAsta riippumattomista syistä.

Muuta huomioitavaa:

Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 2,5 työpäivää.  TALVEA ei ota vastuuta siitä, että mainitussa ajassa kaikki mahdollisuudet ja riskit pystytään kartoittamaan täydellisesti. Mikäli työn edetessä tulee esiin joitain sellaisia näkökulmia, joita ei mainitussa ajassa ole mahdollista kohtuudella selvittää, mutta joiden tarkempi tutkiminen olisi asiakkaan edun mukaista, sovitaan lisätyöstä erikseen.

Mahdollisesta yritysjärjestelyn toteutuksesta tai muusta lisätyöstä kuten ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisesta sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Ostoskori