Tuotteet

Tutustu laajaan tuote- ja palveluvalikoimaamme.

Tajoamme tuotteidemme lisäksi kattavat talous-, laki- ja veroneuvonnan, tilintarkastuksen sekä
sisäisen tarkastuksen palvelut yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille.

Osakassopimus

Hinta: 1 900 €

Osakassopimuksen avulla osakkailla on mahdollisuus suunnitella ja ohjata yhtiön tulevia kehityskulkuja ja sopia etukäteen toimintamekanismi erilaisiin muutostilanteisiin. Osakassopimuksen keskeisenä tehtävänä on toimia yhtiön riskienhallintavälineenä yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.

Lue lisää tuotteesta

Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja, joten se tarjoaa mahdollisuuden sopia osakkaiden kesken asioista siten, että sopimuksen sisältö ei ole kaikkien saatavilla kaupparekisterissä. Osakassopimus laaditaan aina yksiöllisesti yhtiön ja osakkaiden tilanteen ja tarpeen mukaiseksi.

Konkreettisesti ja tyypillisesti tärkeitä osakassopimuksessa sovittavia asioita ovat mm.

 • Tilanteet, joissa osakas haluaa luopua osakkeista (tärkeää mm. käytettävän kauppahinnan etukäteinen tarkka laskentapa)
 • Päätöksenteko erityistilanteissa (esim. 50/50 omistus)
 • Osakkaalle sattuvaan tapaturmaan tai ennenaikaiseen kuolemaan varautuminen (tapaturma- ja henkivakuutuksen hyväksikäyttö osakkeiden lunastuksessa)
 • Osakkeiden lunastusmenettely tilanteissa, joissa osakkaiden erimielisyydet häiritsevät yhtiön toimintaa
 • Osakkeenomistajien velvollisuudet yhtiölle ja muille osakkaille (työskentely yhtiössä ja mahdolliset sanktiot näiden velvollisuuksien rikkomisesta)
 • Osakkeiden siirtäminen tai siirtojen kieltäminen, osakkeiden lunastaminen, muiden osakkaiden myötämyyntioikeus siirtotilanteissa

Työ sisältää

 • Osakassopimuksen laadinnan avaimet käteen- periaatteella yhtiön ja osakkaiden tilanteen ja tarpeen mukaiseksi
 • Valuaatiomallin verohallinnon ohjetta soveltaen (mikäli halutaan käyttää muuta arvonmääritysmekanismia, valuaatiosta sovitaan ja laskutetaan erikseen)
 • 1-2 läpikäyntipalaveria. Tarvittaessa olemme käytettävissänne vuoden ajan toimeksiannon sopimisesta, jonka aikana sopimus pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan allekirjoituksin.
 • Tapaamiset toteutetaan ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen.

Tämä tuote käsittää PMA-asetuksen mukaisten pien- ja mikroyritysten osakassopimuksen laadinnan. Suurempien yhtiöiden, Start-up yhtiöiden tai yhtiöiden, joissa on mukana pääomasijoittajia, osakassopimuksen laadinnasta ja kustannuksesta sovitaan yhtiökohtaisesti. Pyydä tarjous.

Hintaan lisätään arvonlisävero.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus

Hinta: alk. 450 €

Edunvalvontavaltuutus on viranomaisen määräämää edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito sen varalta, että henkilö tulee itse kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niitä enää pysty hoitamaan.

Lue lisää tuotteesta

Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä mm. kuka asioitasi hoitaa, miten asioitasi pitää hoitaa sekä kuka ja miten esimerkiksi yrityksesi asioita hoitaa.

Otamme edunvalvontavaltakirjan laadinnassa huomioon aina sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen. Työ sisältää perusasiakirjan laadinnan, kaksi tapaamista / neuvottelua, vaihtoehtojen läpikäynnin sekä ohjeistukset mm. valtuutuksen voimaan saattamiseksi. Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi.

Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mikäli asiakirjan allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse asiakirjaan vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.

Hintaan lisätään arvonlisävero.

Yrittäjän avioehtosopimus

Hinta: alk. 350 €

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuuttanne ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan, vaan avioehtosopimuksen mukaisesti. Lähtökohtaisesti avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Lue lisää tuotteesta

Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu joko kuoleman tai avioeron vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeuttaa saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella voitte sopia, että kummallakaan tai toisella ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan. Avioehtosopimus voidaan laatia koskemaan esimerkiksi vain avioerotilanteita.

Lähtökohtaisesti aina kun toinen puoliso tai molemmat omistavat yritysomaisuutta, avioehto olisi hyvä olla olemassa. Otamme avioehtosopimuksen laadinnassa huomioon sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen. Työ sisältää perusasiakirjan laadinnan, kaksi tapaamista / neuvottelua, vaihtoehtojen läpikäynnin sekä ohjeistukset mm. avioehdon voimaan saattamiseksi.

Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mikäli asiakirjan allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.

Hintaan lisätään alv.

Yrittäjän testamentti

Hinta: alk. 450 €

Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Sen avulla voit luovuttaa kuolemasi jälkeen tietyn omaisuuden erikseen määrätylle henkilölle tai turvata jäljelle jääneen puolison taloudellista asemaa (keskinäinen testamentti). Erityisen tärkeä testamentin laadinta on avoliitossa eläville, sillä ilman testamenttia toinen ei peri toiselta mitään omaisuutta. 

Lue lisää tuotteesta

Testamentilla voi turvata myös avopuolison asumisoikeuden yhteiseen kotiin. Yrityksen omistava puoliso voi testamentin avulla siirtää yhtiönsä tietylle perilliselle, mikäli yhtiöllä tai muilla osakkailla ei ole lunastusoikeutta osakkeisiin. Otamme testamentin laadinnassa aina huomioon sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen.

Työ sisältää perusasiakirjan laadinnan, kaksi tapaamista / neuvottelua, vaihtoehtojen läpikäynnin sekä ohjeistukset mm. testamentin voimaan saattamiseksi. Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi.

Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mikäli testamentin allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse testamenttiin vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.

Hintaan lisätään alv.

Perintö- ja perintöverosuunnittelu

Hinta: 1650 € / päivä

Testamentin tosiasiallinen toteutuminen tekijän tahtotilan mukaisesti jää aina riippumaan siitä, että testamentin sisältö voidaan tosiasiassa toteuttaa. Perintösuunnitelmassa selvitämme mm. yrityksen omistusrakenteet ja –suhteet, laadimme laskelman yritysomaisuuden ja muun omaisuuden arvosta ja osituksen vaikutuksesta asiakkaan tilanteen mukaisesti. Perintöveron määrään voidaan vaikuttaa olennaisesti etukäteen ja ajoissa tapahtuvalla suunnittelulla.

Hintaan lisätään alv.

Osakas- ja osakeluettelo

Hinta: alk. 490 €

Osakas- ja osakeluettelosta saatavalla yksilöintitiedolla voidaan joissain tapauksissa vaikuttaa luovutusvoiton tai -tappion määrän luovuttamalla niitä osakkeita, joiden hankintameno ja / tai -aika on tilanteeseen optimaalisin. Mikäli myytäviä osakkeita ei voida yksilöidä, verovelvollisen katsotaan myyvän suhteellisen osan jokaisesta eri aikana ja eri hinnalla hankkimastaan osake-erästä, mikä ei välttämättä ole edullisin tapa verovelvolliselle.

Lue lisää tuotteesta

Erilaisissa yritysjärjestely- ja omistajanvaihdostilanteissa voi syntyä merkittävää hyötyä jos järjestelyn kohteena olevat osakkeet voidaan yksilöidä historiatiedot osoittaen. Tällöin verovelvollinen voi itse päättää osakkeiden luovutusjärjestyksestä eli mitkä yksilöidyt osakkeet hän luovuttaa. Osakkeita voi olla hankittu eri aikoina tai niillä voi olla eri hankintamenot.

Osakasluettelo tulisi laatia välittömästi yhtiön perustamisen jälkeen. Osakasluetteloon merkitään mm. kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain sekä osakkeiden antamispäivä. Osakeluettelon laatimista osakeyhtiölaki ei edellytä, mutta sen ylläpitäminen yhdessä osakasluettelon kanssa on vahvasti suositeltavaa.

Laadimme osake- ja osakasluettelon avaimet käteen -periaatteella. Hinta sisältää asiakirjan laatimisen saantokirjojen (esim. merkintä-, kauppa- tai lahjakirjat) perusteella. Mikäli saantokirjat eivät ole käytettävissämme tai osakkeiden historialliset luovutustiedot eivät ole loogisesti ja selkeästi pääteltävissä, lisätyöstä sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Hintaan lisätään alv.

Yritysmuodon muutos: toteutuksen suunnittelu

Hinta: alk. 2 500 €

Kartoitamme yrityksen ja yrittäjän tilanteen ja tulevaisuuden suunnitelmat yhdessä yrittäjän kanssa ja vertailemme vaihtoehtoisten yritysmuotojen kannattavuutta. Kartoitamme yritysmuodon muutoksen hyödyt, mahdolliset haitat sekä veroseuraamukset.

Lue lisää tuotteesta

Työssä tulemme ottamaan kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 1. Mikä yhtiömuoto tukee parhaiten yhtiön toimintaa, kun otetaan huomioon yhtiön ja omistajan etu sekä verosuunnittelu?
 2. Mikäli työn lopputuloksena suositellaan yhtiömuodon muuttamista, tullaan seuraavaksi ottamaan kantaa siihen, miten toteutus kannattaa tehdä.

Otamme kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • välittömästi ja tulevaisuudessa saatavat hyödyt ja mahdolliset haitat
 • toteutamme yhtiömuodon muutoksen verotuksellisesti parhaalla ja järkevimmällä tavalla, liiketoiminnan kokonaisuus huomioiden
 • järkevä aikataulutus yhtiömuodon muutokselle
 • miten yksityistilit kannattaa huomioida yhtiöittämisessä
 • mahdolliset yksityisotot ja niiden hyödyntäminen ennen yhtiöittämistä
 • onko taseessa eriä, jotka olisivat järkevää ja lisäksi mahdollista jättää yhtiöittämättä
 • kokonaisjärjestelyn mahdolliset veroseuraamukset
 • onko järjestely sellainen, että siitä on tehtävä kuulutus velkojille
 • osingonjakopohjan optimointi yhtiöittämisen jälkeiseen tilanteeseen

Toteutamme suunnittelutyön avaimet käteen -periaatteella kiinteään hintaan. Työn toteutuksen jälkeen saatte selkeän käsityksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista sekä TALVEAn suosituksen etenemiselle.

Työ sisältää

 • yhtiöön tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
 • Saadun kuvan täydentäminen omistajia / johtoa kuulemalla
 • Kirjallinen muistio havainnoista
 • Havaintojen läpikäynti yhdessä + tarkentaminen läpikäydyn pohjalta, jotta saadaan työ vastaamaan kaikilta osin teidän tarvetta ja tilannetta
 • TALVEAn suositus etenemisestä

Tyypillisessä tilanteessa suunnittelutyön kustannus on

 • mikro yhtiöt* 2.500 €
 • pienet yhtiöt** 3.900 €

Suunnittelun kokonaiskustannusta voi nostaa tietyt yrityskohtaiset erityiskysymykset, jotka kartoitetaan ennen työn aloitusta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mikäli järjestelyyn liittyy kuolinpesiä tai mikäli järjestely halutaan kartoittaa koskemaan suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi sukupolvenvaihdosta.

*liikevaihto alle 750.000 €, tase alle 350.000 €

** liikevaihto alle 12M€, tase alle 6M€

Hintaan lisätään alv.

Yritysmuodon muutos: asiakirjojen laadinta ja työn toteutus

Hinta: alk. 2 500 €

Laadimme yhtiömuodon muutosta koskevat asiakirjat ja huolehdimme tarvittavista viranomaisilmoituksista ja rekisteröinneistä. Ohjeistamme uuden yhtiömuodon käyttöönoton kanssa ja avustamme tarvittaessa kirjanpitäjää.

Lue lisää tuotteesta

Toteutus ei sisällä suunnittelua. Kts. hinta ja työn sisältö yhtiömuodon muutoksen suunnittelulle.

Työn toteutus sisältää

 • Tarvittavien pöytäkirjojen laadinta
 • Viranomaisilmoitukset
 • Perustamisasiakirjat
 • Tarvittavat kuulutukset velkojille
 • Yksityisottojen huomioiminen ja niiden vaatimat asiakirjat
 • Kirjanpitäjän ohjeistaminen
 • Mahdolliset jälkikäteen tulevat kysymykset ja niihin vastaaminen 1 vuosi järjestelyn toteuttamisen jälkeen.

Hintaan lisätään alv.

Sidotun oman pääoman alentaminen ja palauttaminen

Hinta: aloitusmaksu 2.900 € + 1% alennettavan pääoman määrästä

Yhtiön sidottua omaa pääomaa ovat tyypillisesti mm. osakepääoma, ylikurssirahasto ja vararahasto. Useissa tapauksissa nämä erät ovat mahdollista palauttaa osakkeenomistajille jopa täysin verovapaasti. Käytännössä yli 50.000 euron sidotun oman pääoman määrä on signaali siitä, että pääoman verovapaan palauttamisen mahdollisuus kannattaa tutkia.

Lue lisää tuotteesta

Hoidamme sidotun oman pääoman alentamisen ja palauttamisen avaimet käteen -periaatteella kiinteään hintaan. Työ sisältää kaikki prosessiin välittömästi liittyvät toimet, mikäli niitä ei erikseen ole rajattu työn ulkopuolelle.

Työ sisältää

 • Varojenjaon kannattavuuden arviointi. Mikäli eteneminen on tehdyn arvioinnin jälkeen edelleen kannattavaa, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa maksettavaksi jää 1/3 aloitusmaksusta.
 • Ennakkoratkaisuhakemuksen laatiminen
 • Tarvittavien asiakirjojen laatiminen
 • Viranomaisilmoituksista huolehtiminen
 • Kirjanpitäjän ohjeistus
 • Mahdollisiin jälkikäteen tuleviin kysymyksiin vastaaminen vuosi työn valmistumisen jälkeen

Kokonaisjärjestelyaika on ennakkoratkaisuhakemuksineen ja -päätöksineen ja valitusajan odottamisineen sekä rekisteröinteineen n. 5-6 kk.

Muut kustannukset

 • viranomaismaksut noin 1.000 €
 • Mikäli osakkeiden saantokirjat eivät ole käytettävissämme tai osakkeiden historialliset luovutustiedot eivät ole loogisesti ja selkeästi pääteltävissä, lisätyöstä sovitaan erikseen.

Hintaan lisätään alv.

TALVEA ARVONMÄÄRITYSPALVELU

TALVEA Arvonmäärityspalvelu on palvelu sinulle, joka mietit yhtiösi arvoa. Kokeneet asiantuntijamme ovat apunasi määrittämässä yhtiöllesi arvon olipa kyseessä mahdollinen yrityskauppaneuvottelun aloittaminen tai tilanne, jossa mietit veroseuraamusten suuruusluokkaa esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa.

Valittavanasi on arvonmäärityksen kolme eri tasoa tilanteesi ja tarpeesi mukaan.

Taso 1.

Arvonmääritys perintö- ja lahjaverotuksessa

Hinta: 900 € + alv

Oletko aina miettinyt, mikä on yhtiösi arvo? Mikä on verojen suuruusluokka, jos tänään lahjoittaisit yhtiösi osakkeet jälkipolvellesi? Palvelu sisältää laskelman yhtiön arvosta perintö- ja lahjaverotuksessa, verohallinnon antaman ohjeen mukaisesti arvostettuna.

Lue lisää tuotteesta

Laskelma on hyvä työkalu esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • sukupolvenvaihdoksen käynnistäminen
 • yhtiön arvon alustava haarukointi yrityskauppatilanteeseen
 • työntekijän sitouttaminen osakkeilla ja osakkuuden arvon alustava haarukointi

Saat konkreettisen luvun ja selkeän ymmärryksen siitä, minkä arvoiseksi verottaja arvostaa yhtiösi. Laskelmat sisältävät aina arvion verosuunnittelun mahdollisuuksista. Mikäli verointressin määrä nousee olennaiseksi, annamme suosituksen ja kustannusarvion suunnittelun toteutuksesta.

Kustannus koskee PMA-asetuksen mukaisia yhtiöitä. Muissa tapauksissa, otathan yhteyttä ja pyydä tarjous.

Hintaan lisätään arvonlisävero.

Taso 2.

Arvonmääritys substanssi- ja tuottoarvoon sekä käyttökatteeseen perustuen

Hinta: 1900 € + alv

TALVEAn asiantuntija kerää tarvittavat tiedot arvonmäärityksen pohjaksi ja tekee kanssasi yrityksen analysoinnin sovitun aikataulun mukaisesti.

Lue lisää tuotteesta

Työ sisältää

 • Yritykseen tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
 • Saadun kuvan täydentäminen omistajia / johtoa kuulemalla 1h
 • Kirjallinen raportti, joka sisältää arvonmäärityksen perustuen
  • yrityksen substanssi- ja tuottoarvoon
  • käyttökatepohjaiseen arvostusmenetelmään
  • Analyysi saatujen lukujen soveltamisesta käytäntöön
 • Raportin läpikäynti loppupalaverissa.

Arvonmääritys ei ole koskaan tarkka euromääräinen summa. Saatujen arvojen soveltamiseen käytännössä vaikuttaa aina mm. arvonmäärityksen käyttötarkoitus. Loppupalaverin tarkoituksena on varmistaa laskelmien tulkinta yrityksen toimintaympäristössä.

Hintaan lisätään arvonlisävero.

Taso 3.

Kassavirtapohjainen arvonmääritys

Hinta: 2900 € + alv

( Tuotetiedot tulossa )

Lue lisää tuotteesta

( Tuotetiedot tulossa )

Hintaan lisätään arvonlisävero.

Perinteiset arvonmääritysmallit eivät välttämättä sovellu kaikilta osin sellaisen yhtiön arvonmäärityksen, jossa keskitytään ennen kaikkea tulevaisuuden tuotto-odotuksiin sekä eri tulevaisuuden näkymien arviointiin ja yhdistämiseen. Kysy erikseen tarjous myös start-up yrityksen arvonmääritykseen!

Taloushallinnon nykytila-analyysi

Prosessien läpivalaisu –  nykytila vs. ideaalitilanne

Hinta: 900 € / päivä

Taloushallinnon nykytila-analyysissa kartoitamme yrityksen taloushallinnon prosessit ja työkalut erityisesti toimintojen tehokkuuden näkökulmasta. Nostamme esiin mahdolliset kehittämiskohteet, jotka voivat liittyä esim. työvaiheisiin, joissa henkilöstöresurssia on mahdollista vapauttaa ja suunnata uudelleen tiedon reaaliaikaisempaan analysointiin johdon tueksi tai tulevaisuuden ennustamiseen. Tuomme havainnoissamme esiin mahdollisesti esiin nousseet vaaralliset työyhdistelmät ja niiden riskit.

Lue lisää tuotteesta

Taloushallinnon prosessikartoituksessa

 1. Kartoitetaan yrityksen taloushallinnon työvaiheet: myynti- ja ostoreskontran työtehtävien hoito, palkanlaskenta, kirjanpito ja raportointi.
 2. Nostetaan esille pullonkaulat eli työvaiheet, jotka sitovat turhaan tai liikaa henkilöstöresurssia. Nostetaan esille yrityksen taloushallinnon toimivimmat ja parhaat työvaiheet.
 3. Annetaan toimenpidesuositukset havaittujen pullonkaulojen tehostamiseksi.

Taloushallinnon prosessien läpivalaisuun yritys voi valita haluamansa prosessit ja painopisteet. Työ toteutetaan sekä kirjallisen materiaalin pohjalta että tutustumalla yhtiön käytännön toimintoihin joko paikanpäällä tai verkkoyhteydellä. Kartoituksen pohjalta laaditaan nykytilanteen kuvaus ja toimenpidesuositukset, jotka käydään kirjallisen raportin lisäksi keskustellen läpi teams-palaverissa.

Työmääräarvio työn laajuudesta riippuen 2-5 pv. Mahdolliset matkakustannukset laskutetaan erikseen.

Hintaan lisätään alv.

Kiinnostuitko TALVEAn tuotteista ja palveluista?

Kysy lisää palveluistamme tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella.
Huomasithan, että voit myös varata maksuttoman keskusteluajan suoraan verkkoajanvarauksestamme.

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 256 MB, Max. tiedostot: 8.
   (Liitetiedostojen enimmäismäärä: 8, Liitetiedoston enimmäiskoko: 128 Mt)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  TALVEAlla on oikeus hyväksyä tai hylätä tilattu työ ennen toimeksiannon lopullista hyväksymistä.