Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Miksi yrityksen arvonmääritys on tärkeää laatia säännöllisin väliajoin? - TALVEA

Miksi yrityksen arvonmääritys on tärkeää laatia säännöllisin väliajoin?

25 elokuun, 2021
Yrityksen arvonmääritys säännöllisin väliajoin

Kysymys yrityksen arvosta ja sen määrittämisestä nousee esille usein vasta siinä vaiheessa, kun jotakin konkreettista on näköpiirissä. Usein yhtiön arvonmääritys tulee ajankohtaiseksi, kun yrittäjä alkaa pohtimaan yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta. Yrityksen arvo on tietenkin tärkeää määrittää näissä tilanteissa, mutta arvonmäärityksestä on paljon muutakin hyötyä. Arvonmääritys olisikin kannattavaa laatia tasaisin väliajoin.

 

Mitä hyötyä arvonmäärityksestä on yrittäjälle?

 

Oikein laaditusta arvonmäärityksestä saadaan paljon muutakin hyödyllistä informaatiota kuin vain laskelmien lopputulos. Yrityksen omistajille ja johdolle arvonmäärityksestä on hyötyä strategisena työvälineenä yrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. Arvonmäärityksestä on apua rahoitus- ja luottoneuvotteluissa sekä yrityksen potentiaalin ja kasvumahdollisuuksien analysoinnissa. Joskus voi käydä niin, että potentiaalinen yritys alisuorittaa, vaikka sillä olisi mahdollisuuksia kasvuun. Toisaalta voi olla tilanteita, joissa laajentuminen uusille osa-alueille olisi järkevää, mutta tähän ei olla osattu syystä tai toisesta havahtua. Yrityksen arvonmäärittäminen palvelee myös äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa, jolloin yrittäjän perheellä on käsitys yrityksen arvosta. Tämä voi olla tärkeä turvaa tuova tieto. Oikein ja huolella laaditusta arvonmäärityksestä saadaan paljon hyötyä yrityksen sisäiseen käyttöön ja se on loistava työväline toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

 

Arvonmäärityksen tulee palvella käyttötarkoitustaan

 

On tärkeää, että arvonmääritys laaditaan palvelemaan haluttua tarkoitusta. Asiantuntijaa valittaessa on tärkeää, että palveluntuottajalta löytyy valuaatio- ja rahoitusteorioiden hallinnan lisäksi monipuolinen liike-elämän ja toimintaympäristön tuntemus sekä riittävä juridiikan ja verotuksen ymmärtäminen.

On myös syytä pitää mielessä, että kauppahinta ei ole sama asia kuin yrityksen arvo. Kauppahinta määräytyy aina ostajan ja myyjän välisten neuvottelujen lopputuloksena ja se voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että yrityskauppatilanteissa oikein ja järkevästi laadittuna arvonmäärityksestä on paljon hyötyä.

Erilaisissa yritysjärjestelyissä huolellisesti laaditun valuaation merkitys helposti unohtuu tai jää muun suunnittelun jalkoihin. Arvonmääritys kyllä tehdään, mutta näissä tilanteissa olisi tärkeää myös vertailla eri arvonmääritysmalleja kyseiseen yksittäistapaukseen. Yritysjärjestelytilanteissa paljon hyödynnetty verohallinnon ohjeen mukainen arvostamistapa ei ole aina käyttökelpoisin. Esimerkiksi osakevaihdossa yhtiön arvonmäärityksellä on merkitystä paitsi suoritettavan varainsiirtoveron määrässä, myös myöhemmin liiketoimintayhtiön osakkeiden hankintamenoon vaikuttavana tekijänä. Tältä osin tulevaisuuden suunnitelmat on tärkeä ottaa huomioon jo järjestelyä suunnitellessa.

 

Sukupolvenvaihdoksissa on omat erityispiirteensä

 

Sukupolvenvaihdostilanteissa ja rintaperillisille osakkeita lahjoitettaessa yrityksen arvonmääritys tehdään usein verohallinnon ohjeen varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa mukaisella substanssi- ja tuottoarvomenetelmällä, jossa arvostuksen pohjan muodostaa käypiä arvoja hyödyntäen laskettu substanssiarvo. Substanssiarvoa matalampi tuottoarvo ei vaikuta osakkeiden käypään arvoon ja mikäli tuottoarvo on substanssiarvoa korkeampi, verohallinnon mukaan käytetään näiden keskiarvoa. Käytännössä tuottoarvo kuitenkin tapauskohtaisesti merkitsee lisäarvoa substanssiarvon lisäksi myös ollessaan substanssiarvoa matalampi. Tästä huolimatta arvostamistapa on kuitenkin hyvä lähtökohta ja palvelee usein sukupolvenvaihdostilanteissa tarkoitustaan. Näissä luovutuksissa ei myyjän intressinä usein olekaan maksimoida omaa tuottoaan, ja luovutuksiin voidaan tietyin edellytyksin soveltaa myös sukupolvenvaihdoshuojennuksia. Toisaalta tapauskohtaisuus on syytä pitää mielessä myös perheen sisäisissä luovutuksissa.

 

Yrityskaupoissa painotus usein muuttuu

 

Yrityskauppatilanteissa ja rahoitusneuvotteluissa yritystoimintaa ei ensiksikään tunneta kuten perheen sisällä. Lisäksi katsonta kiinnittyy vankemmin tulevaisuuteen ja tarvitaankin tapauskohtaisempaa tarkastelua, jossa toimialakohtaiset erityispiirteet huomioidaan. Esimerkiksi yrityskauppatilanteissa vieraiden intressitahojen kesken käytetäänkin arvonmäärityksessä tulevaisuutta ennustavia menetelmiä, kuten kassavirtapohjaista valuaatiota. Arvostamistapana voidaan käyttää myös esimerkiksi käyttökatteeseen perustuvaa arvonmääritysmenetelmää. Usein arvonmäärityksessä vaikuttavat useat seikat, eikä yrityksen arvoa voida perustaa yksin vain yhden menetelmän varaan. Arvonmäärityksessä olisikin tärkeää huomioida useita eri vaihtoehtoisia arvostamismenetelmiä ja valita niistä yhtiötä ja tilannetta parhaiten palveleva kokonaisuus. Toisaalta perinteiset arvonmääritysmallit eivät välttämättä sovellu kaikilta osin sellaisen yhtiön arvonmäärityksen, jossa keskitytään ennen kaikkea tulevaisuuden tuotto-odotuksiin sekä eri tulevaisuuden näkymien arviointiin ja yhdistämiseen.

 

TALVEAssa avustamme arvonmäärityksen laadinnassa vahvalla asiantuntijuudella

 

TALVEAn vahvuutena on yhdistää numerot ja juridiikan myös yhtiön arvonmääritystilanteissa. Saman katon alta löytyy monipuolinen ja vahva talouden-, juridiikan ja verotuksen osaaminen. Tuomme asiakkaillemme lisäarvoa laaja-alaisella käytännön osaamisellamme eri toimialoilta teknisiä seikkoja unohtamatta. Arvonmäärityksestä saatavalla tiedolla voidaan saada merkittävää taloudellista hyötyä, kun se yhdistetään järkevään ja hyvissä ajoin tapahtuvaan verosuunnitteluun.

Ole meihin rohkeasti yhteydessä, sillä arvonmääritys on tärkeää laatia asiantuntijan avustuksella tapauskohtaisesti palvelemaan yritystä ja sen johtoa kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Varaa maksuton etätapaaminen täältä!

 

Arvonmäärityksiä tarvitaan erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi

 

  • yritysjärjestelyjen, kuten fuusion, osakevaihdon tai jakautumisen yhteydessä
  • sukupolvenvaihdostilanteiden yhteydessä
  • yritysoston yhteydessä
  • yrityksen tai sen osan (liiketoiminnan) myynnin yhteydessä
  • muun uudelleenjärjestelyn yhteydessä
  • johdon kannustin järjestelmien tai työntekijöiden sitouttamisen tilanteissa
  • oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhteydessä.
  • omien osakkeiden hankinnan yhteydessä
  • joskus arvonmääritys on tarpeen alan standardeista tai lainsäädännöstä johtuen
  • arvonmääritys on syytä tehdä tasaisinväliajoin, mm. yritystoiminnan kehittämiseksi ja verotuksellisista syistä

 

Tutustu arvonmäärityspalveluihimme ja osta yrityksesi tilanteeseen sopiva arvonmääritys helposti ja sujuvasti verkosta.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.